เวลา ๐๘.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์(วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล มอบหมายให้พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร เลขานุการเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจ แนะแนวการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแก่พระสงฆ์ไทย และสามเณรเนปาล ที่วัดไทยลุมพินี โดยที่วัดไทยลุมพินีมีพระสันตไมตรี (พระเนปาลสังกัดวัดไทยลุมพินี) เป็นอาจารย์สอนสามเณรเนปาล

ซึ่งเป็นนโยบายหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ในด้านการศึกษา โดยให้แต่ละวัดเปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม เพื่อเสริมความรู้ สติปัญญา พัฒนาเพิ่มศักยภาพพระธรรมทูตไทย และพระสงฆ์ สามเณรเนปาล ตลอดถึงผู้ที่สนใจในการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา เพื่อนำความรู้ความเข้าใจไปพัฒนาเรียนรู้ สามารถเข้าใจภาษาท้องถิ่น ภาษาสากล และภาษาธรรมเข้าใจมากยิ่งขึ้น ตลอดถึงเพื่อช่วยกันจรรโลงเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป


ข้อมูล,เผยแผ่ : วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery
๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

Facebook Comments