วันเสาร์, มกราคม 20, 2018

คณะทีมแพทย์ จากโรงพยาบาลเด็ก ออกหน่วยแพทย์เคลื่อน วัด Karma Samtenling

วันเสาร์ ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ พระศรีโพธิวิเทศ(สุพจน์ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล มอบหมายให้พระธรรมทูตประจำวัดไทยลุมพินี นำคณะทีมแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จากโรงพยาบาลเด็ก Queen Sirikit National Institute of Child Health ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจ รักษา พระสงฆ์...

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ๒๕๖๑

“สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ๒๕๖๑” ขอเชิญคณะผู้แสวงบุญร่วมสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒ แผนดินณ พระอุโบสถ วัดไทยลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยเนปาลวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๐๐ น. เป็นต้นไป

พระยุตฺตมนฺติโพธิ (พระยุรนันท์ ภมรมนตี) มอบผ้าห่มกันหนาว

“ตามรอยพระบาทพระศาสดา ทาน​ ศีล ภาวนา ครบถ้วน” ขออนุโมทนามหากุศลพระยุตฺตมนฺติโพธิ (พระยุรนันท์ ภมรมนตี) พร้อมด้วยกัลยาณมิตร มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 120 ผืน แก่ชาวบ้านผู้ยากไร้ ที่หมู่บ้านเดราวา หมู่บ้านโกฏิฮารา และหมู่บ้านกุดาน เมืองกบิลพัสดุ์ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เป็นประเทศที่อยู่ติดกับเทือกเขาหิมาลัย ทำให้มีฤดูหนาวที่หนาวมาก โดยระยะเริ่มต้นฤดูหนาวคือเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคมจะหนาวมาก ในขณะที่อำเภออื่นทางตอนเหนือจะติดลบมากกว่านั้นและมีหิมะตกด้วย ส่วนในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศมีหมอกลงหนาจัด...

พระแซม สักการะเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ณ รามคามสถูป

พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี นำคณะพระยุรนันท์ ยุตฺตมนฺติโพธิ และเจ้าหน้าที่กงสุล เข้ากราบสักการะเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ณ รามคามสถูป เมืองเทวทหะ รามคามสถูปเป็นสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แห่งนครเทวทหะ เป็นสถูปที่พระญาติฝ่ายพระมารดาสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับส่วนแบ่งมาหลังพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่เมืองกุสินารา

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๕

วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ โดยได้นิมนต์สามเณรชาวเนปาลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระ บรมราชินีนาถ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

น่าสนใจ

“มารู้จักสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้ากัน”

"มารู้จักสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าด้วยกัน" ลุมพินีวัน (อักษรโรมัน: Lumbini Vana) เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่ 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาตรัสรู้เป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ที่อำเภอไภรวา แคว้นอูธ ประเทศเนปาล เป็นพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบลเพียงแห่งเดียวที่อยู่นอกประเทศอินเดีย ลุมพินีวัน เดิมเป็นสวนป่าสาธารณะหรือวโนทยานที่ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน ในสมัยพุทธกาลลุมพินีวันตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์กับเมืองเทวทหะ ในแคว้นสักกะ บนฝั่งแม่น้ำโรหิณี หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว พระเจ้าอโศกมหาราชได้โปรดให้สร้างเสาหินขนาดใหญ่มาปักไว้ตรงบริเวณที่ประสูติ...

STAY CONNECTED

13,329แฟนคลับชอบ

MAKE

LATEST REVIEWS

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยที่เมือง ภักตะปุร์ (Bhaktapur)

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี นำโดยพระมหาสุพจน์  กิตฺติวณฺโณ พร้อมคณะพระธรรมทูตไทยและคณะสงฆ์เนปาลประกอบด้วย              ๑. พระครูพิศาลธรรมโสภณ ๒. พระครูปทุมธีรากร              ๓. พระภิกษุนิโครธ      พร้อมจิตอาสาชาวเนปาลและนักเรียนโรงเรียน Everest English school มาช่วยในการแพ็คของแจกผู้ประสบภัยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยที่เมือง...

PERFORMANCE

งานนวกรรมก่อสร้าง

          การก่อสร้างศาสนสถาน และสถาปัตยกรรม เป็นวิธีการนำบุคคลเข้าสู่ศาสนา  เมื่อวัดมีอาคารเสนาสนะที่มั่นคงแข็งแรง มีความพร้อมและสามารถในการอำนวยประโยชน์ในการประกอบพิธีกรรม การเผยแผ่ และการปฏิบัติธรรม  จักเป็นสิ่งดึงดูดให้บุคคลสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สนใจในธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์           การก่อสร้าง วัดไทยลุมพินีมุ่งเน้นในด้านประโยชน์ของการใช้สอย ความสวยงาม ที่เป็นการรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และพระพุทธศาสนา  ประกอบกับรักษาระบบนิเวศวิทยาให้สมบูรณ์ควบคู่กันไป ด้วยการปลูกต้นไม้ทั้งในพระพุทธศาสนา และพันธุ์ไม้ไทย  มีบ่อน้ำสระโบกขรณี สร้างความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

โครงสร้างการปฏิบัติศาสนกิจ

'''  ''' -ต้อนรับปฏิสันถารคณะทูตานุทูต และพระมหาเถระจากนานาชาติ แขกผู้มีเกียรติที่มาเยี่ยมและดูงานที่วัด -ร่วมประชุมสัมมนากับคณะสงฆ์นานาชาติ เจ้าหน้าที่ผู้บริหารระดับสูงของ Lumbini Development Trust (LDT.) ชุมชนและองค์กรทางศาสนาของเนปาล -จัดประชุมสัมมนาแก่หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ที่มาศึกษาดูงาน -ติดต่อประสานงานงานศาสนกิจของวัดกับวัดนานาชาติ และหน่วยงานราชการเนปาล -มอบปฏิทินและสมุดไดอารี่ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แก่วัดนานาชาติ เจ้าหน้าที่ข้าราชการส่วนต่าง ๆ ''' ''' -สอนภาษาอังกฤษและภาษาถิ่นแก่พระธรรมทูต บัณฑิตอาสาและอาสาสมัคร -อบรมเสริมความรู้งานเผยแผ่ พระพุทธศาสนาแดนพุทธภูมิแก่พระธรรมทูต บัณฑิตอาสา และอาสาสมัคร -จัดส่งพระภิกษุไทยไปศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี โท และเอก ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในอินเดีย-เนปาล -มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุไทยที่ปฏิบัติศาสนกิจที่วัดไทยลุมพินี -จัดส่งสามเณร...

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินีจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์นานาชาติ

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินีจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์นานาชาติ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในมงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. โดยมีพระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี...

KARMA SAMTENLING MONASTERY

KARMA SAMTENLING MONASTERY             วัด Kamar Samtenling Monastery  เป็นวัดธิเบต นิกายมหายาน  ตั้งอยู่บริเวณภายในสวนลุมพินีสถานที่ประสูติ มีพระสงฆ์ สามเณร (ลามะน้อย) จำพรรษาประจำปีละมากกว่า 30 รูป ส่วนใหญ่แล้วมีสามเณร (ลามะน้อย) มากกว่าพระสงฆ์...

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

          คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี นำโดยพระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ พร้อมพระสงฆ์เนปาลและพระธรรมฑูตไทยสายประเทศอินเดีย-เนปาล และคณะ เดินทางถึงที่หมู่บ้าน Salle bhumle. สาเร่บูมเร่เมืองKavreplanchok. กาฟเรเพลนโชคห่างจากกรุงกาฏมาณฑุ 50 กม. แต่เป็นทางขึ้นเขาถนนลำบาล ชาวบ้านเป็นชนเผ่าลามังชาวพุทธมหายานมีวัดอยู่ 1 แห่ง ชื่อSingon. Sang. Urgen....

HOLIDAY RECIPES

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฯ (Agreement)

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฯ (Agreement) *****          ฯพณฯ มาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล กับ Acharya Karma Sangbo Sherpa Vice Chairman of Lumbini Development Trust (LDT.) ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Agreement) ในเรื่องขอเช่าที่ดินเพิ่มเติมบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ เพื่อจัดสร้างสวนป่าปลูกต้นไม้ในพุทธประวัติ เมื่อวันที่...