วันพุธ, มกราคม 23, 2019

“พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ “

“พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ “ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ นางปุณยนุช แซ่เฮ้ง...

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ******* ๐๙.๐๐ น. นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ พร้อมข้าราชการ พุทธศาสนิกชนชาวไทย และประชาชนเนปาล ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์นานาชาติ จำนวน ๘๕...

พิธียกฉัตร ณ พระรูปสิทธัตถราชกุมาร ณ วัดราชกิยวิหาร สวนลุมพินีวัน ประเทศเนปาล

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร  เป็นประธานในพิธียกฉัตร ณ พระรูปสิทธัตถราชกุมาร ณ วัดราชกิยวิหาร สวนลุมพินีวัน ประเทศเนปาล

ถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหฺมคุตฺโต)

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี เนปาล ถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร  ในโอกาสที่นำคณะศรัทธาสาธุชน เดินทางมากราบนมัสการสังเวชนียสถาน สถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นประธานในพิธียกฉัตร ณ...

น่าสนใจ

พระธรรมทูตหัวใจไม่ท้อ

 15 วันผ่านไป  แผ่นไหวที่เนปาล สำหรับการเดินทางของพระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตไทย สายประเทศอินเดีย-เนปาล และพระธรรมทูตไทย พระสงฆ์เนปาลในวันนี้ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สวดมนต์ให้กำลังใจ และแจกของแก่ผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว เดินทางจากเมืองโกรข่าสู่หมู่บ้านโบรลัง (borlang) ระยะทางไม่ไกลเดินทางไป-กลับ 70 กิโลเมตร แต่ใช้เวลาเดินทางถึง 6 ชั่วโมง ถนนหนทางเป็นลูกรังสีแดงยากลำบากตลอดเส้นทาง เดินทางลัดเลาะผ่านภูเขาน้อยใหญ่ ป่าไม้นานาพันธ์ โดยเฉพาะต้นสาละออกดอกบานสะพรั่ง ปืนปายขึ้นลงภูเขากว่า...

STAY CONNECTED

16,331แฟนคลับชอบ

MAKE

LATEST REVIEWS

ถวายการต้อนรับ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

ในโอกาสที่พระเดชพระคุณ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  เจ้าคณะใหญ่หนกลาง  กรรมการมหาเถรสมาคม  ได้เดินทางมายังดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  เป็นพระอุปัชฌาย์อุปสมบท ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ณ อุโบสถวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย และเมตตานำกราบไหว้พุทธสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล  โดยได้เข้าเยี่ยมพระธรรมทูต วัดไทยลุมพินี และพำนักที่วัดไทยลุมพินี ๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๕๕  ในการนี้คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี  โดยมีพระเดชพระคุณพระราชรัตนรังษี หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดีย-เนปาล...

งานศาสนสงเคราะห์

PERFORMANCE

ถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหฺมคุตฺโต)

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี เนปาล ถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร  ในโอกาสที่นำคณะศรัทธาสาธุชน เดินทางมากราบนมัสการสังเวชนียสถาน สถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นประธานในพิธียกฉัตร ณ...

กฐินพระราชทาน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓

คณะอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายพระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ อาวาสวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓

สวนป่า ไม้นานาพันธุ์

         อุทยาน ลุมพินีวัน  ในเครั้งพุทธกาลอุดมสมบูรณ์ด้วยไม้หลากสายพันธุ์  ในคราวที่ออกดอกบานสะพรั่ง มีสีงามหลากหลาย หมู่แมลงภู่ผึ้งต่างชมสีและเกสรของดอกมีเสียงดุจมโหรี  ไพเราะจับใจยิ่งนัก จึงเป็นที่ร่มรื่นเป็นรมณียสถาน ที่ควรแก่การพักผ่อน และร่วมละเล่นของเหล่าเชื้อพระวงศ์ ทั้งศากยวงศ์เมืองกบิลพัสดุ์และโกลิยวงศ์เมืองเทวทหะ  เมื่อถึงคราวงานนักขัตฤกษ์ เช่น วันเพ็ญเดือนวิสาขะ  วันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ  วันเพ็ญเดือนมาฆะ  เป็นต้น ก็จะมารวมกัน ณ ที่อุทยานหลวงนี้ ในปัจจุบัน ...

แพทย์อาสาปฏิบัติหน้าที่ ณ ดินแดนพุทธภูมิ

คณะแพทย์อาสาปฏิบัติหน้าที่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรวจโรคพระธรรมทูต และประชาชนทั่วไป ณ วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล

รู้จักประเทศเนปาล

ประเทศเนปาล มีชื่อเต็มว่า สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล    เมืองหลวง คือ กรุงกาฐมาณฑุ เนปาล เป็นประเทศหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ในแง่ความหลากหลายทางด้านชีววิทยา เนื่องมาจากสภาพภูมิศาสตร์มีพื้นที่เป็นภูเขาสูง เหนือระดับน้ำทะเลตั้งแต่ ๖๐ เมตร จนถึงจุดสูงสุดของโลกคือยอดเขาเอเวอร์เรสต์ (๘,๘๔๘ เมตร) และยังมีภูมิอากาศที่ผันแปรแตกต่างกันไป ตั้งแต่ภูมิอากาศแบบเขตร้อนถึงแบบอาร์กติก มีป่าเมืองร้อนที่อุดมไปด้วยสัตว์ป่ามากมาย แม่น้ำที่เชี่ยวกราก รวมถึงหุบเขาที่หนาวเย็นเป็นน้ำแข็ง ประเทศ เนปาลเอง เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม และมีภาษามากถึง ๗๐ ภาษา เนื่องจากประเทศเนปาลเป็นแหล่งรวมผู้คนหลายเชื้อชาติและหลายชนเผ่าที่มีภาษา พูดและภาษาท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ประเทศเนปาลยังเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ (South...

HOLIDAY RECIPES