วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2018

คณะทีมแพทย์ จากโรงพยาบาลเด็ก ออกหน่วยแพทย์เคลื่อน วัด Karma Samtenling

วันเสาร์ ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ พระศรีโพธิวิเทศ(สุพจน์ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล มอบหมายให้พระธรรมทูตประจำวัดไทยลุมพินี นำคณะทีมแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จากโรงพยาบาลเด็ก Queen Sirikit National Institute of Child Health ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจ รักษา พระสงฆ์...

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ๒๕๖๑

“สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ๒๕๖๑” ขอเชิญคณะผู้แสวงบุญร่วมสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒ แผนดินณ พระอุโบสถ วัดไทยลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยเนปาลวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๐๐ น. เป็นต้นไป

พระยุตฺตมนฺติโพธิ (พระยุรนันท์ ภมรมนตี) มอบผ้าห่มกันหนาว

“ตามรอยพระบาทพระศาสดา ทาน​ ศีล ภาวนา ครบถ้วน” ขออนุโมทนามหากุศลพระยุตฺตมนฺติโพธิ (พระยุรนันท์ ภมรมนตี) พร้อมด้วยกัลยาณมิตร มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 120 ผืน แก่ชาวบ้านผู้ยากไร้ ที่หมู่บ้านเดราวา หมู่บ้านโกฏิฮารา และหมู่บ้านกุดาน เมืองกบิลพัสดุ์ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เป็นประเทศที่อยู่ติดกับเทือกเขาหิมาลัย ทำให้มีฤดูหนาวที่หนาวมาก โดยระยะเริ่มต้นฤดูหนาวคือเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคมจะหนาวมาก ในขณะที่อำเภออื่นทางตอนเหนือจะติดลบมากกว่านั้นและมีหิมะตกด้วย ส่วนในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศมีหมอกลงหนาจัด...

พระแซม สักการะเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ณ รามคามสถูป

พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี นำคณะพระยุรนันท์ ยุตฺตมนฺติโพธิ และเจ้าหน้าที่กงสุล เข้ากราบสักการะเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ณ รามคามสถูป เมืองเทวทหะ รามคามสถูปเป็นสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แห่งนครเทวทหะ เป็นสถูปที่พระญาติฝ่ายพระมารดาสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับส่วนแบ่งมาหลังพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่เมืองกุสินารา

บวชกุลบุตร-กุลธิดาชาวเนปาล

   งานบรรพชาอุปสมบทกุลบุตร กุลธิดา ชาวเนปาล        ชาวพุทธ เนปาลมีความรัก เคารพต่อพระบรมศาสดาอย่างมาก  แม้กาลเวลาผ่านมายาวนาน  เหตุการณ์บ้านเมืองจะวุ่นวาย หรือสงครามศาสนาจะรุนแรงขนาดใด  ยังมีความศรัทธาตั้งมั่นไม่คลอนแคลน  ได้พยายามรักษาพระพุทธศาสนาไว้อย่างมั่นคง  ในปัจจุบันได้แสดงออกด้วยการขอบรรพชาเป็นสามเณร อุปสมบทเป็นภิกษุ  และบวชเป็นชีพราหมณ์ ตามสมควรแก่ฐานะ  วัดไทยลุมพินี  ได้ตระหนักถึงข้อนี้  จึงได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของชาวพุทธเนปาล ด้วยการเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม ให้งบสนับสนุน มอบผ้าไตรจีวร เป็นต้น ...

น่าสนใจ

โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ 2553

โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา จัดโดย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ณ สาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ระหว่างวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ – ๓ มีนาคม ๒๕๕๓ *****

STAY CONNECTED

13,329แฟนคลับชอบ

MAKE

LATEST REVIEWS

โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๘ เฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๘ เฉลิมพระเกียรติฯ ภาคฝึกประสบการณ์งานพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ณ แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย-เนปาล โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ๒๗ เมษายน - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ *****      พระเดชพระคุณพระราชรัตนรังษี (หัว หน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล, ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสและผู้ดูแลการก่อสร้างวัดไทยลุมพินี) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๘ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ พุทธชาตสถานอุทยานลุมพินีวัน (มายาเทวีวิหาร) วันที่...

ส่งเสริมการศึกษา

PERFORMANCE

ขอเชิญร่วมสร้างมหากุศล

"ขอเชิญร่วมสร้างมหากุศล" บูรณปฏิสังขรณ์ สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ณ ลุมพินีวันสถาน ประเทศเนปาล และพัฒนาวัดไทยลุมพินี ร่วมหล่อหลอมหัวใจไทยทั้งชาติ ให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และ ๖๐ ปีราชาภิเษก ______________________________________ แผนงานการปรับปรุงทางเดิน ลานปฏิบัติธรรมและการก่อสร้างอาคารบริการ การปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติพระพุทธเจ้าบริเวณ "สวนอันศักดิ์สิทธิ์" (SACRED GARDEN) ณ ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในครั้งนี้นับว่าโชคดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับชาวไทย เพราะการที่จะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์บริเวณสถานที่ประสูติ ณ ลุมพินีสถานนั้น...

พระนวกโพธิรวมใจภักดิ์รักแผ่นดิน รุ่นที่ ๔

คณะพระนวกโพธิรวมใจภักดิ์รักแผ่นดิน รุ่นที่ ๔ พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาติดตาม ร่วมถวายผ้าป่าบำรุงอาราม โดยมีพระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙)ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี ถวายการต้อนรับ และเมตตามอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสได้มากราบสักการะสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ พระอุโบสถวัดไทยลุมพินี ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

พระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจ ปี ๒๕๕๒

พระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจ ปี ๒๕๕๒ ----- พระธรรมทูตผู้ปฏิบัติศาสนกิจปี ๒๕๕๒ เข้ากราบนมัสการสถานที่ประสูติ ณ มายาเทวีวิหาร สวนลุมพินี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน

ความเอ๋ยความดี ที่นี่ยังมีอยู่ ถึงไม่บอกก็รู้ แค่ดูภาพพอเข้าใจ

"ความเอ๋ยความดี ที่นี่ยังมีอยู่ ถึงไม่บอกก็รู้ แค่ดูภาพพอเข้าใจ แม้ไม่ดีโดดเด่น แต่ที่เห็นพาสดใส แม้ไม่เคยยิ่งใหญ่ ก็่สุขใจที่ได้มอง สวดมนต์ภาวนา จิตเมตตาผุดผ่อง ตั้งสติประคอง สอดส่องทุกกิริยา พลั้งเผลอเริ่มต้นใหม่ แก้ไขพิจารณา ชีวิตมีคุณค่า ใช้ปัญญาช่วยนำทาง ทางเดินไม่เคย่ใกล้ สิ่งหวังไว้ยังไกลห่าง ขอเพียงไม่ละวาง ยังมีทางถึงเล้นชัย วันนี้ได้แค่นี้ ทำให้ดีในวันใหม่ หน้าที่ต้องใส่ใจ ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง ใช้ความดีต่อความดี สติมีมิใหลหลง ชีวิตไม่ยืนยง ต้องมุ่งตรงทำความดี เริ่มต้นจากจิตใจ นำไปสู่กายวจี คิดดีพูดดีทำดี จากวันนี้ชั่วนิรันดร์" ...ขออนุโมทนาบุญกับเด็ก ๆ ที่ยังไม่เหนื่อยในการสวดมนต์ ที่ยังไม่หน่ายในการเจริญจิตภาวนา ที่้ยังเพิ่มเติมชีวิตให้มีคุณค่าด้วยความดี วันนี้หรือพรุ่งนี้ ขอให้ความดีคุ้มครอง เหล่าพ่อแม่พี่น้องสุขกายสบายใจ...สาธุ ...

แพทย์อาสาปฏิบัติหน้าที่ ณ ดินแดนพุทธภูมิ

คณะแพทย์อาสาปฏิบัติหน้าที่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรวจโรคพระธรรมทูต และประชาชนทั่วไป ณ วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล

HOLIDAY RECIPES

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ร่วมทำพิธีสามีจิกรรมถวายสักการะ

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี วัดไทยนิโครธาราม วัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ ร่วมทำพิธีสามีจิกรรมถวายสักการะ พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ(สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ พระอุโบสถวัดไทยลุมพินี เนปาล