วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี นำคณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี แจกอุปกรณ์การศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนชาวเนปาล METTA GURUKUL SCHOOL จำนวน ๗๐๐ ชุด ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน

 

Facebook Comments