“พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๓ กราบสักการะสถานที่ประสูติ ณ อุทยานลุมพินีวัน”

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต
สายประเทศอินเดีย-เนปาล มอบหมายให้ พระศรีโพธิวิเทศ (พระมหาสุพจน์ ป.ธ.๙) นำคณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และว่าที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๓ เดินทางกราบสักการะ สถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดินแดนกำเนิดมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ อุทยานสวนลุมพินีวัน เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ในโอกาสที่เดินทางมาฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และนมัสการสังเวชนียสถาน ณ ดินแดนพุทธภูมิ พร้อมด้วยผู้เข้าอบรมธรรมทูต รุ่นที่ ๒๓ รวมทั้งหมด จำนวน ๑๓๐รูป/คน เข้าพักปฏิบัติธรรม ณ วัดไทยลุมพินี ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ เมษยายน ๒๕๖๐

พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร (พระพุทธเจ้าน้อย) ตอนประสูติหันหน้าไปทางทิศเหนือ เสด็จพระดำเนิน ๗ ก้าว และกล่าววาจาที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกพร้อมกับชี้มือขึ้นฟ้าและลงดินเพื่อเป็นเครื่องหมายว่า
ชี้มือขวาขึ้นฟ้า กล่าวว่าเราจะเป็นผู้เลิศ ผู้ประเสริฐ ผู้เจริญที่สุดในโลก
ชี้มือซ้ายลงพื้น กล่าวว่า การเกิดของเรานี้เป็นครั้งสุดท้าย ต่อไปเราจะไม่เกิดอีก
ถ้าจะให้เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ชีวิตคนทั่วไป บอกได้ว่าธรรมของพระพุทธองค์อยู่เหนือความชั่วทุกชนิด เมื่อเราทำความดีตลอดเจ็ดวันจะเป็นวันที่เจริญก้าวหน้า เดินหน้าไปด้วยความสุข เหมือนพระองค์เดินได้เจ็ดก้าว และการที่เราเกิดมาแล้วนั้นสามารถทำให้ชีวิตมีให้เจริญรุ่งเรืองได้ (ชีวิตมีขึ้น) และสามารถทำชีวิตของเราให้ล่มจมได้ (ชีวิตมีลง) แต่ทุกคนสามารถดำรงมั่นคงอยู่ได้ด้วยขาสองข้าง คือบุญเก่าและบุญใหม่ที่ได้ร่วมสร้างมา และจุดยืน คือ
ยืนยัน…ที่จะทำความดี
ยืนหยัด…ในการทำความดี
ยืนยง…ทำความดีให้ถาวร
ยืนยาว…ทำความดีให้อยู่กับตัวตลอดไป คือ ทำดีให้ถูกต้อง ถูกเวลา ถูกคน และติดตามความดี และรักษาความดีเอาไว้ ดุจเกลือรักษาความเค็ม แล้วเมื่อนั้นทุกคนจะได้แต่สิ่งที่ดีตลอดชีวิต

Facebook Comments