นำคณะสามเณรในโครงการปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิ จำนวน ๙๔ รูป เดินทางไปศึกษาเชิงปฏิบัติ สวดมนต์เจริญสมาธิและทำการประทักษิณสามรอบ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ณ รามคามสถูป นครเทวทหะ ในสมัยพุทธกาล ประวัติโดยย่อ เชื่อกันว่าเป็นสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุทั้งแปดเมืองมหานครใหญ่ ที่โทนพรามณ์ได้แบ่งหลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า เมืองเทวทหะนครเป็นหนึ่งในแปดเมืองนั้น หลังจากนั้นมาถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชผู้เป็นใหญ่ในชมพูทวีป ศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงจาริกแสวงบุญในสถานที่สำคัญของพระพุทธเจ้า เช่น สถานที่ประสูติ เป็นต้นรวมทั้งรามคามสถูปแห่งนี้ด้วย ในความศรัทธาพระองค์จึงทรงขุดข้นพระบรมสารีริกธาตุทั้งมหานครใหญ่ทั้งแปดแห่งเพื่อสร้างมหาพุทธเจดีย์ ๘๔,๐๐๐ แห่งทั่วชมพูทวีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แต่พระองค์ขุดได้เพียง ๗ แห่งเท่านั่น เหลือเพียงรามคามสถูปที่ไม่ได้ขุดค้นเพราะ ในครั้งที่เสด็จมามีเหล่าพญานาคอ้อนวอนขอไม่ให้ขุดเพราะเป็นที่เคารพสักการะแก่พวกนาคราชทั้งหลาย พระเจ้าอโศกมหาราชจึงไม่ได้ขุดค้น จึงคงสภาพเดิมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

 

14680493_1064139583707711_7866468510640446125_n 14725635_1064139593707710_4369685175863581848_n 14695564_1064139637041039_5575398798538390902_n 14595551_1064139680374368_2979417102708302285_n ttttttn

Facebook Comments