วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ วัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย พระศรีโพธิวิเทศ (พระมหาสุพจน์ ป.ธ.๙ ) ปฏิบัติหน้าที่แทน พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (วีระยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรม ทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานจุดธูปเทียน นำบูชาพระรัตนตรัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ในแดนพุทธภูมิ และนมัสการสังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล
พระศรีโพธิวิเทศ (พระมหาสุพจน์ ป.ธ.๙ ) ได้กล่าวให้โอวาทแก่ว่าที่พระธรรมทูตสายต่างประเทส รุ่นที่ ๒๒ มีใจความว่า พระธรรมทูตทั้งหลายในโอกาสที่ท่านทั้งหลายเข้ารับการฝึกอบรม มีโอกาสมาศึกษาดูงาน สายงานพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล และนมัสการสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ตำบลนั้น ถือว่าท่านทั้งหลายนั้น เป็นผู้โชคดี ได้มาในขณะอบรมเพื่อที่จะเป็นพระธรรมทูต ไปทำงานยังต่างประเทศ ทั่วทุกมุมของโลก โดยที่เมืองสารนาถนั้น เป็นสถานที่ที่พระองค์ตรัสว่า

จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย.” แปลว่า “…ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพื่อประโยชน์ และ ความสุขของชนจำนวนมาก เพื่อเกื้อกูลแก่โลก…

เป็นที่แห่งแรกที่พระองค์ได้ส่งพระสาวกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ฉะนั้นก็ ขอฝากไว้ ๒ อย่าง อย่างแรกก็คือเมื่อท่านทั้งหลายเป็นผู้โชคดี ได้มีโอกาสมานมัสการสังเวนียสถานทั้ง ๔ แห่ง แล้วของให้ท่านทั้งหลายได้รักษาจิตของท่านตามดูจิตของท่านให้ดี อากาศร้อนเป็นเรื่องอากาศ ลมแรงก็เป็นของลมแรง ให้ท่านทั้งหลายได้เปิดใจ ขอให้เราทำจิตใส ทำใจให้เบิกบาน เพื่อมารับพลังแห่งสังเวชนียสถาน จะได้นำพลังเหล่านั้นกลับไปทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไม่ว่าท่านทั้งหลายจะอยู่มุมไหนของโลก ถือว่างานเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นยิ่งใหญ่ ไม่ใช่ให้ประโยชน์เฉพาะตัวเราเท่านั่น ยังเป็นประโยชน์แก่องค์กร เป็นประโยชน์แก่มวลชน ทุกที่ ที่เราไป ให้ตั้งใจได้กราบไหว้ให้เต็มที่ เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้น จุดกำเนิดของพระพุทธศาสนา เราได้ร่ำได้เรียนมา ก็เพราะมีสถานที่เหล่านี้ เพราะพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พุทธภาษิตว่า กมฺมํ วิชฺชา จ ธมฺโม จ สีลํ ชีวิตมุตฺตมํ งาน ความรู้ ความดี และกรอบ ๔ อย่าง นี้เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมนุษย์นั้น ขึ้นสูงที่สุด ประสบความสำเร็จที่สุด การทำงานนั่น ไม่ว่าจะเป็นงานอะไร ขอให้เรานั้นมีความตั้งใจ เวลาไปทำงานที่วัดสังกัด อยู่ขอให้นึกถึงงานนั้น เป็นหลักเป็นเบื้องต้นมาก่อน ลำดับต่อมานั้นคือความรู้ ที่เรามีไปสนับสนุนงานให้งานของเรานั้นมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ความรู้นั้นยังไม่พอยังต้องมีความดี มีคุณธรรมเข้าไปเสริมด้วย เพราะงานนั้นไม่ใช่มีแต่งานของคนดีเท่านั้น งานของคนไม่ดีก็มี ต้องนำคุณธรรมเหล่านี้เข้าไปช่วยสนับสนุน และท้ายสุดก็คือ กรอบ คือกรอบของงานที่เกิดขึ้น และไปถึงกรอบของพระธรรมวินัย พยายามรักษาไว้ในความเป็นพระ นอกจากนั้นก็ให้ศึกษา กฎหมายของบ้านเมืองนั่นๆ ด้วย เพื่อที่จะให้งานของเรานั้นประสบความสำเร็จที่สุด ถ้าประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ตัวเราเอง และยังเป็นประโยชน์แก่องค์กรของเรา แก่วัดของเราที่เราไปสังกัด และนอกจากนั้นก็เพื่อแผ่ไปยัง พหูชน ฝากว่าที่พระธรรมทูตทั้งหลายนั้นได้เป็นเครื่องระลึกถึง
ขออนุโมทนา ขอบคุณไปยังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ให้โอกาสพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ในฐานะได้ร่วมบุญด้วยการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการอบรมพระธรรมทูตรุ่นที่ ๒๒ ในครั้งนี้ซึ่งเป็นประจำทุกปีทั้งเมืองไทยและสายอินเดีย-เนปาล นอกจากนี้จักขอบพระคุณคณะพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาลทุกรูป
ในนามคณะสงฆ์ พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาลซึ่งพระเดชพระคุณพระเทพโพธิเทศ ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัย คุณพระพุทธ คุณพระธรรม พระสงฆ์ ให้อวยพรทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ มุ่งหวังสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้นได้พลันสำเร็จแก่ทุกท่านทุกคนเทอญ และของเปิดพิธีการศึกษาดูงานและนมัสการสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ตำบล ณ โอกาส บัดนี้

imageimage

image

image

imageimage

image

image

image

imageimageimageภาพ,ข่าว:วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

Facebook Comments