วันเสาร์, กรกฎาคม 22, 2017

ขอเชิญร่วมงานบุญบรรพชา-อุปสมบทหมู่ ๑๐๘ รูป

ขอเชิญร่วมงานบุญบรรพชา-อุปสมบทหมู่ จำนวน ๑๐๘ รูป เนื่องในงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดไทยลุมพินี ดินแดนประสูติสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ อานิสงส์การบวชที่ลุมพินี ได้ชีวิตดี มีหลักประกัน ได้ความเป็นเลิศ ประเสริฐสุด ได้ความก้าวหน้ายอดเจริญ ๙๗๙ อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เชฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส เสฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส อยมนฺติมา เม...

ขอเชิญร่วมทำบุญบูรณะถนน เข้าวัดไทยลุมพินี (ประตู ๓)

ขอเชิญร่วมทำบุญบูรณะถนน เนื่องจากถนนลาดยางมะตอยเข้าวัดไทยลุมพินี (ประตู ๓) ชำรุด เสียหาย จากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญและเพื่อเตรียมงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต  จึงเจริญพรเชิญสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายร่วมทำบุญบูรณะในครั้งนี้ บริจาคทำบุญตามกำลังศรัทธา ร่วมทำบุญได้ที่บัญชี : ก่อสร้างและบำรุงรักษาวัดไทยลุมพินี ธนาคารกรุงเทพ สาขา ตลาดพลู  เลขที่บัญชี 11-5-086858-4 ท่านใดร่วมบุญแล้วประสงค์จะรับใบอนุโมทนาบัตร แจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่จัดส่งใบอนุโมทนาบัตร ได้ที่ lumbini979@gmail.com   ...

ขอเชิญร่วมงานบุญบรรพชา-อุปสมบทหมู่ ๑๐๘ รูป

ขอเชิญร่วมงานบุญบรรพชา-อุปสมบทหมู่ จำนวน ๑๐๘ รูป เนื่องในงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดไทยลุมพินี ดินแดนประสูติสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ อานิสงส์การบวชที่ลุมพินี ได้ชีวิตดี มีหลักประกัน ได้ความเป็นเลิศ ประเสริฐสุด ได้ความก้าวหน้ายอดเจริญ ๙๗๙ อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เชฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส เสฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส อยมนฺติมา เม...

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ร่วมทำพิธีสามีจิกรรมถวายสักการะ

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี วัดไทยนิโครธาราม วัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ ร่วมทำพิธีสามีจิกรรมถวายสักการะ พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ(สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ พระอุโบสถวัดไทยลุมพินี เนปาล

ภาพงานเผยแผ่

งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นงานที่สืบสายตกทอดโดยตรงจากพระพุทธเจ้า  และเป็นงานที่พระพุทธองค์ทรงสถาปนาขึ้นด้วยพระหัตถ์และปฏิบัติด้วยพระองค์  เพียงพรรษาแรกก็ทรงหมุนกงล้อแห่งธรรม  จัดขบวนทัพขับเคลื่อนหมู่สงฆ์ทั่วชมพูทวีป  โดยใช้หลักธรรมทูต อันเป็นพุทธวิถีสันติภาพเป็นธงชัย  นำขบวนทัพที่กึกก้องเกรียงไกร วัดไทยลุมพินี ได้มอบหมายให้พระธรรมทูตทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนว “สงวนจุดต่าง  ประสานจุดร่วม  ระดมสมอง  ประคองศรัทธา”  โดยได้จัดกิจกรรม จัดนิทรรศการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการศึกษา ในการปฏิบัติ จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมนานาชาติ  จัดห้องสุมดเพื่อการศึกษาค้นคว้า จัดสัมมนา ประชุมปรึกษาหารือกับคณะสงฆ์นานาชาติ หน่วยงาน และชุมชนในพื้นที่  

น่าสนใจ

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.สงฆ์ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (Mobile Medical Unit) ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล(Kushinagar,Gaya-India and Nepal)โรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ได้มาดูแลประชาชนชาวไทยผู้แสวงบุญตามสังเวชนียสถาน ได้เดินทางตรวจสุขภาพให้กับพระสงฆ์นานาชาติ และประชาชนชาวเนปาล ทั้งหมด ๓ แห่ง ๑.๑)วัดพระราชวังกบิลพัสดุ์มีเด็กที่เข้ารับการรักษาจำนวน ๑๒๙ ราย ๑.๒)วัดธิเบต Karma Samtenling Monastery(วัดพระธิเบต)มีพระที่เข้ารับการรักษาจำนวน ๑๘ ราย ...

STAY CONNECTED

13,329แฟนคลับชอบ

MAKE

LATEST REVIEWS

PERFORMANCE

ถวายพระพรสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ๙๐ พรรษา

ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๙๐ พรรษา วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ) นำคณะสงฆ์วัดไทยลุมพินีเจริญชัยมงคลคาถา ถวายพระพรสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ณ พระอุโบสถวัดไทยลุมพินี โดยมีนายครรชิตพล จิตติเลิศวิรุฬห์ นักการทูตปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่กงสุล ประจำเมืองลุมพินี ร่วมพิธี ...

KARMA SAMTENLING MONASTERY

KARMA SAMTENLING MONASTERY             วัด Kamar Samtenling Monastery  เป็นวัดธิเบต นิกายมหายาน  ตั้งอยู่บริเวณภายในสวนลุมพินีสถานที่ประสูติ มีพระสงฆ์ สามเณร (ลามะน้อย) จำพรรษาประจำปีละมากกว่า 30 รูป ส่วนใหญ่แล้วมีสามเณร (ลามะน้อย) มากกว่าพระสงฆ์...

๙๗ ชันษา ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา

แด่ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลวโรกาศคล้ายวันประสูติ ครบ ๙๗ พรรษา ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

งานอุปสมบทชาวศากยะเนปาล ๒๕๕๒

พระเดชพระคุณ พระราชรัตนรังษี (วีรยุทฺโธ)  พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย  ประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ อินเดีย  ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสและดูแลการก่อสร้างวัดไทยลุมพินี เนปาล  ได้รับนิมนต์ให้ไปร่วมงานและเป็นพระอุปัชฌาย์ อุปสมบทพี่น้องเชื้อสายศากยะ ชาวเนปาล  จำนวน ๕๖ รูป  ณ วัดวิศวสันติวิหาร  นครกาฐมาณฑุ  เนปาล  เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๒  ในการนี้พระเดชพระคุณได้มอบปัจจัยร่วมทำบุญ...
video

ทัวร์อินเดีย | เนรัญชรา | พระธรรมทูต วัดไทยพุทธคยา

https://www.youtube.com/watch?v=HYHTtrQFszs พระธรรมทูต ทัวร์อินเดีย | เนรัญชรา | วัดไทยพุทธคยา | ประเทศอินเดีย ลิงค์วิดิโอช่อง: TIN935 (พระธรรมทูตอินเดีย-เนปาล) https://youtu.be/HYHTtrQFszs @พระสิทธิโชค สิทฺธิชโย (ส้มโอหวาน) วัดไทยพุทธคยา อินเดีย / ตัดต่อ-รายงาน.

HOLIDAY RECIPES