โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๘ เฉลิมพระเกียรติฯ
ภาคฝึกประสบการณ์งานพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
ณ แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย-เนปาล
โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ร่วมกับ พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล
๒๗ เมษายน – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
*****

     พระเดชพระคุณพระราชรัตนรังษี (หัว หน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล, ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสและผู้ดูแลการก่อสร้างวัดไทยลุมพินี) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๘ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ พุทธชาตสถานอุทยานลุมพินีวัน (มายาเทวีวิหาร) วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ โดยวัดไทยลุมพินีได้นิมนต์คณะภิกษุนานาชาติเข้าร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดใน ครั้งนี้ด้วย.

ขออนุโมทนาบุญ เจ้าภาพอุปถัมภ์ภัตตหาร
๑.มูลนิธิไทยพึ่งไทย โดย คุณหญิงสุดารัตน์  เกยุราพันธ์
๒.สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ  โดย ฯพณฯนางขันทอง อุณากูล และเจ้าหน้าที่ สอท.ทุกท่าน
๓.บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงานกรุงกาฐมาณฑุ
๔.คุณสุภกิต เจียรวนนท์ บริษัท ซีพี จำกัด (มหาชน)
๕.คุณสุจิน ขัตกิ  บริษัท สเปเชียลไลฟ์ทัวร์ แอนด์ ทราเวจ จำกัด
๖.คุณอุไรวรรณ ทัลเทิล
๗.บริษัท Inco International จำกัด กาฐมาณฑุ- เนปาล

9853345963692

พระเดชพระคุณพระราชรัตนรังษี (หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล) เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดโครงการฯ
พระเดชพระคุณพระราชรัตนรังษี (หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล) เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดโครงการฯ
รับฟังโอวาทจากประธานพิธี
รับฟังโอวาทจากประธานพิธี

6429383525488

Acharya Karma Sangbo Sherpa Vice Chairman of Lumbini Development Trust (LDT.) กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับคณะพระธรรมทูต
Acharya Karma Sangbo Sherpa Vice Chairman of Lumbini Development Trust (LDT.) กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับคณะพระธรรมทูต
คณะพระภิกษุนานาชาติเจริญพระพุทธมนต์ตามแบบฉบับของแต่ละประเทศ ในภาพพระภิกษุชาวญี่ปุ่นกำลังเจริญพระพุทธมนต์
คณะพระภิกษุนานาชาติเจริญพระพุทธมนต์ตามแบบฉบับของแต่ละประเทศ ในภาพพระภิกษุชาวญี่ปุ่นกำลังเจริญพระพุทธมนต์

25445993895310 2255728811287 4778341133342 1635847614598 1858675136341 1879591985748

คณะพระธรรมทูตฉันภัตตาหารเพล ณ วัดไทยลุมพินี
คณะพระธรรมทูตฉันภัตตาหารเพล ณ วัดไทยลุมพินี

1181858252677 3413721253241 7568531611384 8266857915556

พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ (หัวหน้ากองงานเลขานุการวัดไทยลุมพินี) ร่วมถวายปัจจัยอุปถัมภ์โครงการฯ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ (หัวหน้ากองงานเลขานุการวัดไทยลุมพินี) ร่วมถวายปัจจัยอุปถัมภ์โครงการฯ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

7875483525937 2954893552627

Facebook Comments