โครงการผ่าตัดตา วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๔

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ วัดไทยลุมพินี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) มูลนิธิ เพื่อนพึ่งพา และพุทธศาสนิกชนชาวไทย ได้จัดให้บริการผ่าตัดตาต้อแก่ชาวเนปาล

0
558

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  วัดไทยลุมพินี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)  มูลนิธิ เพื่อนพึ่งพา และพุทธศาสนิกชนชาวไทย ได้จัดให้บริการผ่าตัดตาต้อแก่ชาวเนปาล ซึ่งได้รับความทรมานจากปัญหาเรื่องตามาเป็นเวลานาน เป็นจำนวน ๙๙ คน ผลจากการดำเนินการทำให้ผู้ได้รับการผ่าตัดได้มองเห็นเป็นปกติ และขอบคุณในน้ำใจอันงดงามของชาวไทย

3346233812652 3651417977282 3916371298517 5926592513931 5995851248685 7721954474374 8577698634173 8712142951224 55225855695110 61759157393711 64822766191310 86884942254111 98924339655310 2563335677912 2375886196175

Facebook Comments