โครงการส่งเสริมพระไทยไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก  ณ แดนพุทธภูมิ  อินเดีย-เนปาล
รุ่นที่ ๓ จำนวน ๓๓ รูป

สนับสนุนโดย วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  รัฐอุตตรประเทศ,  สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย,  ชมรมโพธิคยา ๙๘๐
นำพระสงฆ์ไทยศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ มาตุภูมิ  ประเทศเนปาล ได้เข้าพักที่วัดไทยลุมพินีตั้งแต่วันที่ ๑๐-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔  ได้เดินทางไปศึกษาในสถานที่จริงอันได้แก่ ลุมพินีวัน ชาตสถานขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า, กบิลพัสดุ์, นิโครธาราม, รามคามสถูป และเทวทหะ  ในแต่ละที่ได้ออกรับบิณฑบาตให้ชาวเนปาลได้ถวายอาหารบิณฑบาต นำมาซึ่งความยินดีและปลื้มปีติในบุญอย่างมากล้น

1719385651326 1824948958923

พณฯ มาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ กล่าวต้อนรับ และบรรยายเรื่อง บทบาทสถานเอกอัครราชทูตต่อการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
พณฯ มาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ กล่าวต้อนรับ และบรรยายเรื่อง บทบาทสถานเอกอัครราชทูตต่อการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
รับอาหารบิณฑบาต และทำภัตตกิจ ณ กรุงเทวทหะ
รับอาหารบิณฑบาต และทำภัตตกิจ ณ กรุงเทวทหะ

3253781442239 3453885761398 3852137744198 3923458662374 4115489956211 4438147737265 4542795653976 4745273337178 4867511644774 5329849861722 5927287263588 6172995273745

พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙ บรรยายเรื่อง บทบาทพระธรรมทูตไทยในแดนมาตุภูมิ
พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙ บรรยายเรื่อง บทบาทพระธรรมทูตไทยในแดนมาตุภูมิ

6759993265843

พณฯ มาริษ เสงี่ยมพงษ์ ถวายอาหารบิณฑบาตพระสงฆ์ โดยมีพระธรรมวรนายก เป็นประธาน
พณฯ มาริษ เสงี่ยมพงษ์ ถวายอาหารบิณฑบาตพระสงฆ์ โดยมีพระธรรมวรนายก เป็นประธาน

8267928227461

พระธรรมวรนายก เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ที่ปรึกษาโครงการฯ นำบูชาพระรัตนตรัย
พระธรรมวรนายก เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ที่ปรึกษาโครงการฯ นำบูชาพระรัตนตรัย

8729528939917 8773281471818 9186927266268 9755171938569 11885923695410 15949491292311

พระธรรมทูตกำลังปฏิบัติธรรม ณ ชาตสถาน อุทยานลุมพินี
พระธรรมทูตกำลังปฏิบัติธรรม ณ ชาตสถาน อุทยานลุมพินี

57863488452310 61537718959310 68592932219410 71967978475610 79856714781510 91536647748511

Facebook Comments