ปฏิสันถารฤดุกาลแสวงบุญ ๕๓

0
2128

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี
ขอแสดงความยินดีต้อนรับ
คณะผู้แสวงบุญชาวไทยและชาวต่างชาติทุกท่าน
ที่มีโอกาสได้เดินทางมากราบไหว้นมัสการสังเวชนียสถาน ๔
และเข้าพักตลอดทั้งแวะมาเยี่ยมชมวัดไทยลุมพินี
ระหว่างเดือนตุลาคม-มีนาคม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓
*****
ALL PILGRIMS & VISITORS ARE WARMLY WELCOME.
THE ROYAL THAI MONASTERY, LUMBINI.

พระอานนท์ ทูลถามพระพุทธองค์ก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงเสด็จปรินิพพาน ณ ที่สาลวโนทยาน กรุงกุสินารา ว่า
ในกาลก่อน พุทธบริษัทในทิศทั้งหลาย ต่างพากันมาเพื่อเฝ้าพระตถาคต ย่อมได้เห็น ได้เข้าไปนั่งใกล้ภิกษุผู้ใหญ่เจริญใจเหล่านั้น ก็แต่ว่าเมื่อกาลล่วงไปแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า  จักไม่ได้เห็น  จักไม่ได้เข้าไปนั่งใกล้ภิกษุผู้ใหญ่เจริญใจเหล่านั้นอีก
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ดูก่อนอานนท์ สังเวชนียสถาน ๔ แห่ง เป็นที่ควรเห็นของ กุลบุตรผู้มีศรัทธา ด้วยระลึกว่า:-

– พระตถาคตประสูติในที่นี้ ๑
– พระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ ๑
– พระตถาคตยังธรรมจักรให้เป็นไปแล้วในที่นี้ ๑
– พระตถาคตเสด็จปรินิพพาน ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้ ๑

ดูก่อนอานนท์ ชนเหล่าใด เที่ยวจาริกไปยังเจดีย์สถานที่เหล่านั้นแล้ว มีจิตเลื่อมใส  ชนเหล่านั้นทั้งหมด เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

มหาปรินิพพานสูตร
พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑ – หน้าที่ ๓๐๙
ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงและดาว์นโหลดจากเวบ = บ้านธรรมะ

สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดไทยลุมพินี กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับ
พระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดไทยลุมพินี กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับ
เชิญทุกท่านเยี่ยมชมตามอัธยาศัยนะครับ...
เชิญทุกท่านเยี่ยมชมตามอัธยาศัยนะครับ…
Facebook Comments