๙๗ ชันษา ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา

0
1032

แด่
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เนื่องในมงคลวโรกาศคล้ายวันประสูติ
ครบ ๙๗ พรรษา ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ พระธรรมทูต จุดเทียนชัยถวายพระพร
พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ พระธรรมทูต จุดเทียนชัยถวายพระพร
คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี เจริญพระพุทธมนต์ถวาย
คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี เจริญพระพุทธมนต์ถวาย
อุบาสกอุบาสิกาทั้งชาวไทยและชาวเนปาล ถวายจตุปัจจัยไทยทาน
อุบาสกอุบาสิกาทั้งชาวไทยและชาวเนปาล ถวายจตุปัจจัยไทยทาน
Facebook Comments