ทำบุญอายุวัฒนมงคล

0
1397

อายุวัฒนมงคล ๘๕ ปี
เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือแม่กองบาลีสนามหลวง
กรรมการมหาเถรสมาคม
คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินีบำเพ็ญบุญถวาย

พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ พระธรรมทูต จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ พระธรรมทูต จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
จุดเทียนชัย
จุดเทียนชัย
ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
กรวดน้ำรับพร
กรวดน้ำรับพร
ตั้งใจรับพร
ตั้งใจรับพร
เจ้าภาพถวายจตุปัจจัย กรวดน้ำรับพร
เจ้าภาพถวายจตุปัจจัย กรวดน้ำรับพร
Facebook Comments