วันบูรพาจารย์รำลึก

0
1150

วันบูรพาจารย์รำลึก

งานวันบูรพาจารย์รำลึก พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิมหาเถร)
พระสุเมธาธิบดี (ทตฺตสุทฺธิเถร) มีนามเดิมว่า บุญเลิศ คล่องสั่งสอน เกิดวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ณ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เป็นบุตรของนายแสง นางขำ คล่องสั่งสอน บรรพชาเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๔๗๑ ณ วัดบ้านกล้วย อุปสมบทเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๔๘๑ ณ พัทธสีมาวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยมีสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมาจารีมหาเถร)เป็นพระอุปัชฌาย์ ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ สอบได้ ป.ธ. ๘ และ พ.ศ. ๒๕๔๑ รัฐบาลอินเดียได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(Dr. D. LITT)

สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๔๙๒ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระศรีสุธรรมมุณี
พ.ศ. ๒๔๙๗ เลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชศรีสุธรรมมุณี
พ.ศ. ๒๕๐๒ เลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพวิสุทธิโมลี
พ.ศ. ๒๕๑๖ เลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมมหาวีรานุวัตร
พ.ศ. ๒๕๓๒ เลื่อนเป็นพระราชาคณะรองสมเด็จ ชั้นหิรัญยบัฎที่ พระสุเมธาธิบดี

เกียรติคุณ
พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรในฐานะผู้นำทำคุณประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาสายต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังข์เงิน ของสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับรางวัลเกียรติยศ บริการทอง ในฐานะผู้นำตัวอย่างของพระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๕๓๖ รัฐบาลพม่าได้ถวายให้เป็นอัครมหาบัณฑิต

          งานด้านการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๐๐ รักษาการในตำแหน่งเจ้าคณะตรวจการณ์ ภาค ๓ จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๐
พ.ศ. ๒๕๐๖ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา จนถึง พ.ศ. ๒๕๓๑
พ.ศ. ๒๕๓๑ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๔๗ เป็นเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

           คณะสงฆ์ แม่ชีและอาสาสมัคร วัดไทยลุมพินี  ประเทศเนปาล สำนึกในบารมีธรรมของพระเดชพระคุณ พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ  ทตฺตสุทฺธิมหาเถร)  ได้จัดงานวันบูรพาจารย์รำลึก  นิมนต์พระสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุล  ถวายไทยทาน อุทิศส่วนกุศลเป็นกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่บูรพาจารย์

ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้โดยทั่วกัน

สิทฺธิกิจฺจํ    ขอให้สำเร็จในธุรกิจ

สิทฺธิกมฺมํ   ขอให้สำเร็จในการงานน้อยใหญ่

สิทฺธิลาโภ   ขอให้ประสบลาภผล

ชโยนิจฺจํ    ตลอดกาลเป็นนิจ เทอญ

ขออนุโมทนา

(พระสุเมธาธิบดี)

อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย

เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม

ผู้อำนวยการจัดสร้างวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์-อินเดีย

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ วันเพ็ญเดือน ๓

(คำพรนี้คัดจากแผ่นศิลาฤกษ์)

คัดลอกจาก
“หนังสือสวดพระพุทธมนต์ ฉบับสมบูรณ์ (พระธรรมทูต ๙๘๐) “คำพร” ”
โดยพระราชรัตนรังษี ว.ป.(วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ)

พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ พระธรรมทูต ทอดผ้าไตร พระสงฆ์ ๑๐ รูป ชักผ้าบังสุกุล
พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ พระธรรมทูต ทอดผ้าไตร พระสงฆ์ ๑๐ รูป ชักผ้าบังสุกุล

8987118365674

พระสงฆ์ ๑๐ รูป (พระธรรมทูต,นิสิตปฏิบัติศาสนกิจวัดไทยลุมพินี) ร่วมอนุโมทนา

กรวดน้ำอุทิศแด่บูรพาจารย์ฯ
กรวดน้ำอุทิศแด่บูรพาจารย์ฯ
ถวายจตุปัจจัย
ถวายจตุปัจจัย
ทอดผ้าไตรและประเคนจตุปัจจัย
ทอดผ้าไตรและประเคนจตุปัจจัย

พระสงฆ์ ๑๐ รูป (พระธรรมทูต,นิสิตปฏิบัติศาสนกิจวัดไทยลุมพินี) ร่วมอนุโมทนา

Facebook Comments