วันแม่แห่งชาติ ๕๓

0
1196
Digital Camera

วโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ
“วันแม่แห่งชาติ”
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
*****

ประวัติความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ หรือที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า “วันแม่” ทุกคนรับทราบและซาบซึ้งกันดี เนื่องจากวันสำคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถคือ วันที่ 12 สิงหาคม อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและถือว่าเป็นวันแม่ของชาติด้วย
แต่ เดิมนั้น วันแม่ของชาติได้กำหนดเอาไว้วันที่ 15 เมษายนของทุก ๆ ปี ทั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีประกาศรับรอง เมื่อวันที่ 23กุมภาพันธ์ พ.ศ.2493 ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่ของสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิงสภาวัฒนธรรม แห่งชาติผู้รับมอบหมายให้จัดงานวันแม่มาตั้งแต่วันที่ 15เมษายน พ.ศ.2493เป็นครั้งแรกเป็นต้นมานั้นได้รับความสำเร็จด้วยดี ด้วยประชาชนให้การสนับสนุนจนสามารถขยายขอบข่ายของงานให้กว้างขวางออกไป มีการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การประกวดคำขวัญวันแม่ การประกวดแม่ของชาติ เพื่อให้เกียรติและตระหนักในความสำคัญของแม่ และเพื่อเพิ่มความสำคัญของวันแม่ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ด้วยเหตุนี้งานวันแม่จึงเป็นวันแม่ประจำปีของชาติตามประกาศของรัฐบาลฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม แต่โดยทั่วไปเรียกกันว่าวันแม่ของชาติ
ต่อมาถึง พ.ศ.2519 ทางราชการได้เปลี่ยนใหม่ให้ถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ คือ วันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ เริ่มในปี พ.ศ.2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
วันแม่แห่งชาติ เป็นวันที่ทางราชการกำหนดในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี และถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยกำหนดให้ถือว่า “ดอกมะลิ” สีขาวบริสุทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของความดีงามของแม่ผู้ให้กำเนิดแก่เรา
(ข้อมูลจาก www.TLCThai.com)

พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระราชทานแก่คณะบุคคล ที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ
(ฉบับไม่เป็นทางการ)
วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

_________________________________________________
หลักพระธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา

มงคลข้อที่ ๑๒ การสงเคราะห์บุตร

“เป็นมารดา บิดา ทำหน้าที่
ให้บุตรมี พำนัก เป็นหลักแหล่ง
ส่งเสริมบุตร ธิดาตน กุศลแรง
ย่อมส่องแสง เพิ่มพูน ตระกูลวงศ์”

     คำว่าบุตรนั้น มีอยู่ ๓ ประเภทได้แก่
๑.อภิชาตบุตร คือบุตรที่มีความดี คุณธรรม และความสามารถเหนือกว่าบิดา มารดา
๒.อนุชาตบุตร คือบุตรที่มีความดี คุณธรรม และความสามารถเสมอบิดา มารดา
๓.อวชาตบุตร คือบุตรที่มีความดี คุณธรรม และความสามารถต่ำกว่าบิดา มารดา
การที่เราเป็นพ่อ เป็นแม่ของบุตรนั้น มีหน้าที่ปฏิบัติให้กับลูกของเราคือ
๑.ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว
๒.ปลูกฝัง สนับสนุนให้ทำความดี
๓.ให้การศึกษาหาความรู้
๔.ให้ได้คู่ครองที่ดี (ใช้ประสพการณ์ของเราให้คำปรึกษาแก่ลูก ช่วยดูให้)
๕.มอบทรัพย์ให้ในโอกาสอันควร (การทำพินัยกรรม ก็ถือว่าเป็นสิ่งถูกต้อง)

มงคลข้อที่ ๒๕ มีความกตัญญู

“กตัญญู รู้บุญ คุณพ่อแม่
คนเฒ่าแก่ แลอาจารย์ ท่านทรงศีล
จอมมุนินทร์ ปิ่นเกล้า เจ้าธานี
หาวิธี แทนคุณ สมดุลกัน”

     คือ การรู้คุณ และตอบแทนท่านผู้นั้น บุญคุณที่ว่านี้มิใช่ว่าตอบแทนกันแล้วก็หายกัน แต่หมายถึงการรำลึกถึงพระคุณที่เคยให้ความอุปการะแก่เราด้วยความเคารพยิ่ง ท่านว่าสิ่งของหรือผู้ที่ควรกตัญญูนั้นมีดังนี้
๑.กตัญญูต่อบุคคล บุคคลที่ควรกตัญญูก็คือ ใครก็ตามที่มีบุญคุณควรระลึกถึงและตอบแทนพระคุณ เช่น บิดา มารดา อาจารย์ เป็นต้น
ในฐานะที่เป็นบุตรธิดาพึงเคารพบิดามารดาและปฏิบัติต่อท่าน ดังนี้
๑. ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ
๒. ช่วยทำกิจธุระการงานของท่าน
๓. ดำรงวงศ์สกุล
๔. ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท
๕. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ทำบุญอุทิศให้ท่าน
๒.กตัญญูต่อสัตว์ ได้แก่สัตว์ที่มีคุณต่อเราช่วยทำงานให้เรา เราก็ควรเลี้ยงดูให้ดีเช่นช้าง ม้า วัว ควาย หรือสุนัขที่ช่วยเฝ้าบ้าน เป็นต้น
๓.กตัญญูต่อสิ่งของ ได้แก่สิ่งของทุกอย่างที่มีคุณต่อเราเช่น หนังสือที่ให้ความรู้แก่เรา อุปกรณ์ทำมาหากินต่างๆ เราไม่ควรทิ้งคว้าง หรือทำลายโดยไม่เห็นคุณค่า
(ขอบคุณข้อมูลจาก www.dhammathai.org)

เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารเพล ถวายเป็นพระราชกุศล แผ่เมตตาให้สัพพสัตว์
เนื่องในวันอันเป็นมหามงคลฤกษ์นี้ คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินีได้นิมนต์พระสงฆ์นานาชาติร่วมเจริญพระพุทธมนต์และฉัน ภัตตาหารเพล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และแผ่เมตตาให้แด่แม่ ๆ ทุกท่านและลูก ๆ ทุกคนบนโลกนี้ตลอดทั้งผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ, สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทาม.

Digital Camera
จุดเทียนชัยถวายพระพร
Digital Camera
พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ พระธรรมทูต เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
45796859855810
เสียงน้อย ๆ สาธยายพระสูตรไพเราะจับจิตจับใจ

2431753473335

Digital Camera
พระสงฆ์ แม่ชี ญาติโยมสาธุชนชาวเกาหลี เจริญพระพุทธมนต์เป็นภาษาเกาหลี
Digital Camera
พระธรรมทูตไทยและญาติโยมนานาชาติ ร่วมถวายจตุปัจจัย ไทยธรรม
Digital Camera
ถวายอาหารบิณฑบาตพระสงฆ์นานาชาติ
Digital Camera
คณะสงฆ์นานาชาติอวยชัยประสาทพร เป็นอันเสร็จพิธี
Facebook Comments