ถวายเทียนพรรษาและประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์

0
1384

ถวายเทียนพรรษา และประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์
*****

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 มิถุนายน 2553

เรื่อง การลงนามสัญญาเช่าพื้นที่บริเวณด้านหน้าอุโบสถวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เสนอทั้ง 2 ข้อดังนี้

1. เห็นชอบในการเช่าที่ดินเพิ่มเติม  หมายเลขที่ดินแปลงที่ EC-3 เนื้อที่ขนาด 80 เมตร x 80 เมตร  บริเวณด้านหน้าอุโบสถวัดไทยลุมพินี เพื่อดำเนินการก่อสร้างสวนป่า  ศาลาเจดีย์ สระน้ำ ธรรมจักร และสวนหิน โดยวัดไทยลุมพินีจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง

2. อนุญาตให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ  ลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่ดิน  หมายเลขที่ดินแปลงที่ EC-3  เนื้อที่ขนาด 80 เมตร x 80 เมตร  แทน พศ.
อ้างอิง: เวบรัฐบาลไทย
วัดไทยลุมพินีมีบทบาทสำคัญในการประกอบศาสนกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาและศิลป วัฒนธรรมไทยในประเทศเนปาลมาโดยตลอด นอกจากนั้น ยังเป็นวัดที่มีภารกิจในการรองรับและฝึกอบรมพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่เดินทางไป จาริกแสวงบุญยังดินแดนพุทธภูมิที่มีจำนวนมากขึ้นทุกปี
บริเวณด้านหน้าอุโบสถวัดไทยลุมพินีซึ่งขอเช่าเพิ่มเติมนี้ เพื่อก่อสร้างสวนป่า ศาลาเจดีย์ สระน้ำ ธรรมจักร และสวนหินและเพื่อปรับภูมิทัศน์ของวัดให้มีความสวยงาม สงบ ร่มรื่น และมีพื้นที่ใช้สอยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้มีพื้นที่ที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะใช้ดำเนินกิจกรรมทางพุทธ ศาสนาและวัฒนธรรมไทยของพุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทย ชาวเนปาล และชาวต่างชาติ อันจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ต่อไป

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ฯพณฯ มาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ พร้อมคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และ คุณสมยศ ลีลาปัญญาเลิศ เดินทางเข้ากราบนมัสการสถานที่ประสูติพระพุทธองค์ (พุทธชาตสถานอุทยานลุมพินีวัน) เป็นการส่วนตัว และได้เข้าพำนัก ณ วัดไทยลุมพินี
ในการนี้คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินีได้ร่วมธรรมปฏิสันถารและรับถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ยารักษาโรคและจตุปัจจัยไทยทาน อีกทั้งได้เรียนเชิญเจริญพรคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์เป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างกำแพงล้อมรอบบริเวณหน้า อุโบสถที่ขอขยายพื้นที่ดังกล่าว

6586984752132 คุณสมยศ ลีลาปัญญาเลิศพร้อมคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย5934738276422

ฯพณฯ มาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

8459876418342

กล่าวคำถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องไทยทาน

4672347311922

พระธรรมทูตรับถวายเทียนพรรษา 6175353155878

ถวายยารักษาโรค

73635597732210

รับของที่ระลึกจากพระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ พระธรรมทูต 7166129765749

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์

8137658166814

ร่วมปิดทองวางศิลาฤกษ์ 7822196315687

ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก

 

ˆ
ˆ

บริเวณพื้นที่ขยายเพิ่มเติม

 

Facebook Comments