งานวันวิสาขบูชา 2553

0
1189

กิจกรรมวันวิสาขบูชา
*****

          วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกปี ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้เป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติคือวันสำคัญของโลก ใน
การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๕๔ ระเบียบวาระที่ ๑๗๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒  และในทุก ๆ ปีพระธรรมทูตไทยปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดไทยลุมพินีมหาวิหาร ประเทศเนปาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมอันสำคัญเนื่องในวันวิสาขบูชากับคณะสงฆ์นานาชาติตลอดทั้งพุทธศาสนิกชนชาวเนปาลและชาวนานาชาติซึ่งมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น
ในกาลครั้งนี้ได้ตั้งกองขบวนกองคาราวานธรรมเคลื่อนที่แห่สรรญเสริญเกริกเกียรติคุณขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปตามถนนหนทางและเมืองต่าง ๆ ให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมอนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน ตลอดทั้งสโมสรเยาวชนคนดีแห่งเนปาลได้ร่วมด้วยช่วยกันจัดตั้งโรงทานปันน้ำดื่มสื่อน้ำใจ หน้าบริเวณพุทธอุทยานสวนลุมพินีวัน อันเนื่องในวันสำคัญและศักดิ์สิทธิ์แห่งวิสาขบูชา (พุทธชยันตี เต็มปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ของเนปาล) ครั้งนี้ด้วย

3333395852614 4976649388872 5512948368996 65679559615611 9734137212533 7231746836794 1251257184781 5477553144276 3363152146684

Facebook Comments