โครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไทยไปศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ ดินแดนพุทธภูมิ
*****

           พระสงฆ์ไทยจำนวน ๓๑ รูป เดินทางมาศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ วัดไทยลุมพินี (พุทธอุทยานสวนลุมพินีวัน) พร้อมทัศนศึกษาดูงานและปฏิบัติธรรม ณ สถานที่สำคัญต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาในประเทศเนปาล ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ถึง วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒

8849422541641

พระวิทยากรบรรยายถวาย เรื่องบทบาทพระธรรมทูตไทยในเนปาล ๑ ก.ย. ๕๒

3796334117271

พระธรรมวรนายนก เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา นำคณะฯออกรับบิณฑบาต ณ วัดนิโครธาราม ๑ ก.ย. ๕๒

2464284978998

เด็ก ๆ ชาวเมืองกบิลพัสดุ์ทำบุญตักบาตร ๑ ก.ย. ๕๒

4415794339473ฉันภัตตหารเพล ณ วัดนิโครธาราม (เจ้าภาพโดย : คณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เจ้าหน้าที่การบินไทย และคนไทยในกาฐมาณฑุ )

9866382977645

เจริญพระพุทธมนต์ ณ สถูปพระเจ้าสุทโธทนะ,พระนางสิริมหามายา ๑ ก.ย.๕๒

5952573487323สักการะสถานที่ประสูติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากะกุสันธะ ๑ ก.ย. ๕๒

81426737862711

สัมมนาเสวนาธรรม ณ กบิลพัสดุ์นคร ๑ ก.ย.๕๒

7657445875776

ฉันภัตตาหารเพล ณ เทวทหะนคร ๒ ก.ย. ๕๒

2699923946854

รามคามสถูป ๒ ก.ย. ๕๒

2125341847315

แม่น้ำโรหิณี ๒ ก.ย. ๕๒

4465199799137

บิณฑบาต ณ เมืองไมราวา ๓ ก.ย. ๕๒

63889198378410ฉันภัตตาหารเพล ณ วัดเนปาลพุทธวิหาร ลุมพินี ๓ ก.ย.๕๒

8234553889235

เข้าเยี่ยมและดูงาน ณ สำนักปฏิบัติธรรมบัณฑิตาราม ๓ ก.ย. ๕๒

2485733253783

1332552536189

ณ สระโบกขรณี มายาเทวีวิหาร พุทธอุทยานสวนลุมพินีวัน ๔ ก.ย. ๕๒

Facebook Comments