วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 
ขออนุโมทนาบุญ
คุณยุรนันท์-คุณมาริษา ภมรมนตรี ถวายอาคารสถานพยาบาลพระพุทธเจ้า วัดไทยลุมพินี สำหรับไว้ดูแลและตรวจรักษาพุทธศาสนิกชนผู้แสวงบุญที่มาจากทิศทั้ง 4 ทั้งพระสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา รวมทั้งชาวเนปาลผู้ด้อยโอกาส

Facebook Comments