วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร  เป็นประธานในพิธียกฉัตร ณ พระรูปสิทธัตถราชกุมาร ณ วัดราชกิยวิหาร สวนลุมพินีวัน ประเทศเนปาล

ความเป็นมาของพระรูปสิทธัตถราชกุมาร ที่ประดิษฐานอยู่ ณ ลุมพินี โดยสังเขป ดังนี้ สืบเนื่องจากการบรรพชากุลบุตรศากยะ ๗๓ คน ถวายเป็นพระกุศลเทิดพระเทิดพระเกียรติแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกในวาระทรงเจริญพระชันษา ๖ รอบ ๗๒ ปี  ณ  วัดศรีกีรติวิหาร เมืองกีรติปูร์  ระหว่างวันที่ ๒๓-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๘  

หลังจากเสร็จพิธีบรรพชาสามเณรในครั้งนั้น วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๘  เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวรฯ พร้อมคณะ ได้เสด็จเยือนเมืองลุมพินีและได้ประกอบศาสนกิจหลายประการ กล่าวคือ 

   – ได้เยี่ยมชมและนมัสการปูชนียสถาน ณ ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

   – ได้ประกอบพิธีเปิดเครื่องทำงานในการลงเสาเข็มเพื่อสร้างอาคารหลังหนึ่งในบริเวณศูนย์วัฒนธรรมในโครงการพัฒนาลุมพินี

   – ทรงปลูกต้นมะม่วง ทางด้านทิศเหนือของวิหารมายาเทวี ๑ ต้น 

และเวลา ๐๙.๔๕ น. ของวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ ได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระรูปสิทธัตถราชกุมารขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นบริเวณใต้ต้นโพธิ์ ในบริเวณวัดราชกิยะพุทธวิหาร ณ ลุมพินีวันนี้ พระรูปสิทธัตถราชกุมารนี้ คุณแม่จำเนียร เตชะไพบูลย์ คุณวิวิศน์ เตชะไพบูลย์และญาติมิตร ได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้น ณ ประเทศไทย แล้วอัญเชิญมาเพื่อประดิษฐานไว้ ณ ลุมพินีวันแห่งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อเป็นสิ่งระลึกเตือนใจให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้มาเยือนสังเวชนียสถานแห่งนี้ ระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประสูติเพื่อสร้างประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลก  ไม่เลือกเชื้อชาติ วรรณะ นับเป็นพระรูปสิทธัตถราชกุมารองค์แรกที่ได้สร้างขึ้นและอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ ณ ลุมพินีสถานนี้ เพื่อให้ผู้คนทั่วไปได้นมัสการบูชา 

ครั้นพุทธศักราช ๒๕๕๖ เป็นวาระที่ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษาครบ ๑๐๐ ปี เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ได้มอบให้พระราชวินัยสุนทร วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก ทำโครงการดำเนินการบูรณะวัดศรีกีรติวิหาร      ทำให้คณะศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ ที่สำนึกในพระคุณูปการที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงมีต่อคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาในประเทศเนปาลมาโดยตลอด จึงได้พร้อมใจกันดำเนินการบูรณะอุโบสถวัดศรีกีรติวิหารให้สมบูรณ์งดงามยิ่งขึ้น เพื่อถวายเป็นพระกุศลเทิดพระเกียรติแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกาฐมาณฑุ และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) 

ครั้นกาลล่วงเลยมา พระรูปสิทธัตถราชกุมารนี้ขาดการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม ทั้งไม่เอื้อต่อการเยี่ยมชมและนมัสการบูชาของผู้มาเยือน ครั้นพุทธศักราช ๒๕๕๖ เป็นวาระที่ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษาครบ ๑๐๐ ปี เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ได้มอบหมายให้พระราชวินัยสุนทร วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก     ทำโครงการบูรณะพระรูปสิทธัตถราชกุมาร รวมทั้งบริเวณสถานที่ประดิษฐานให้เรียบร้อยงดงามยิ่งขึ้น ให้สมกับเป็นปูชนียสถานแห่งลุมพินีสถาน พร้อมกับได้สร้างฉัตร ยกถวายเหนือพระรูปสิทธัตถราชกุมารในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นสิ่งรำลึกถึงพระคุณูปการใน เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์นั้น โดยที่ท่าน ทรงเป็นผู้บุกเบิกและส่งเสริมกิจการพระศาสนาและคณะสงฆ์ในประเทศนี้ให้เจริญก้าวหน้าเป็นลำดับมา จวบจนถึงปัจจุบัน

Facebook Comments