“พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูหนาว ๑๐๙ รูป ณ วิหารมายาเทวี ขาตสถานอยุทยานลุมพินีวัน ประเทศเนปาล”

0
247


วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ วัดไทยลุมพินี เนปาล ร่วมด้วยวัดวิสวะสันติวิหาร กรุงกาฐมาณฑุ จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูหนาว จำนวน ๑๐๙ รูป ณ วิหารมายาเทวี ขาตสถานอยุทยานลุมพินีวัน ประเทศเนปาล เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในดินแดนประสูติของพระพุทธเจ้า
พิธีเรื่มขึ้นด้วยเวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีตัดปอยผม จากนั้นเวลา ๑๓.๓๐ น. จัดขบวนแห่นาคธรรมยาตราเข้าสู่มหาวิหารมายาเทวี สถานที่ประสูติ เวลา ๑๔.๐๐ น. เริ่มพิธีบรรพชาสามเณร จำนวน ๑๐๙ รูป โดยมี พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ซึ่งได้รับมอบหมายจาก พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นพระอุปัชฌาย์ บรรพชาสามเณรในคราวครั้งนี้

Facebook Comments