วัดไทยลุมพินี กำลังทาสีใหม่เนื่องจากพระอุโบสถ์นั้นได้สร้างมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีแล้ว
สีของพระอุโบสถ์ ก็ได้เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา   ทางวัดจึงได้ทำการบูรณะสีพระอุโบสถ์ใหม่ขึ้น
เพื่อความสวยงาม สดใส ของพระอุโบสถ์

***ประวัติโดยสังเขป***
สมเด็จพระญาณสังวร    : สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นพระประธานวางศิลาฤกษ์
ผู้ออกแบบ                 : รศ.ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีรี  ศิลปินแห่งชาติ  ราชบัณฑิต
ออกแบบตามแนวคิด    : พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์  วีรยุทฺโธ)
ผู้ดำเนินการก่อสร้าง     : บริษัท ดำรงค์ ก่อสร้างวิศว จำกัด
ผู้ดูแลงาน                 : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
งบประมาณ               : จากงบประมาณของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
การดำเนินการก่อสร้าง : เริ่ม ๓ เมษายน ๒๕๔๕  สำเร็จเมื่อ ๒ มกราคม ๒๕๔๗

***สามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนได้ที่***
ชื่อบัญชี : ก่อสร้างและบำรุงรักษาวัดไทยลุมพินี ,เนปาล
ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดพลู
เลขบัญชี 1 – 150 – 868 – 584

***แนวคิดในการสร้างอุโบสถวัดไทยลุมพินี***
ชาวเนปาลมีความภูมิใจอย่างยิ่ง ๒ อย่าง คือ
๑.  มีเทือกเขาหิมาลัยที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวสวยงาม มียอดเขาที่สูงที่สุดในโลกคือยอดเขาเอเวอเรสต์  สูง ๘,๘๔๘ เมตร
๒.  มีพระมหาบุรุษผู้เลิศที่สุดในโลกมาประสูติที่สวนลุมพินี
ดังนั้น จึงสร้างอุโบสถให้มีความผสมผสานด้วยความยิ่งใหญ่ทั้งสองอย่างให้มีลักษณะ  ยาวสีขาวดุจเขาหิมาลัยสีขาวดุจน้ำนมของพระพุทธมารดาที่ได้ประทานแก่พระมหาบุรุษได้เสวยภายในอุโบสถมีสีแดงดุจเลือดในพระอุราของพระมารดาที่ได้กลั่นมาเป็นน้ำนม

****************************

Facebook Comments