พิธีเฉลิมฉลองพุทธชยันตี

Buddha jayanti Celebration

พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล พระสงฆ์นานาชาติ พร้อมด้วยฯพณฯนายคัดกะ ประสาท โอลี นายกรัฐมนตรีเนปาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ชาวพุทธเนปาล ชาวพุทธนานาชาติ
ร่วมขบวนยาตราสันติภาพอัญเชิญพระพุทธรูปปางประสูติ (พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร) เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี (Buddha Jayanti Celebrations) วันวิสาขบูชา สำคัญสากลของโลก ซึ่งตรงกับวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ (นับแบบเนปาล)

การจัดงานดังกล่าวเพื่อระลึกถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา ส่งเสริมบทบาทของลุมพินีในฐานะที่เป็นสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และมุ่งเน้นการหารือระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนาบริเวณพื้นที่ในเขตลุมพินี โบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยว เชิงพระพุทธศาสนาในเนปาล

Facebook Comments