“ตามรอยพระบาทพระศาสดา ทาน​ ศีล ภาวนา ครบถ้วน”
ขออนุโมทนามหากุศลพระยุตฺตมนฺติโพธิ (พระยุรนันท์ ภมรมนตี) พร้อมด้วยกัลยาณมิตร มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 120 ผืน แก่ชาวบ้านผู้ยากไร้ ที่หมู่บ้านเดราวา หมู่บ้านโกฏิฮารา และหมู่บ้านกุดาน เมืองกบิลพัสดุ์

สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เป็นประเทศที่อยู่ติดกับเทือกเขาหิมาลัย ทำให้มีฤดูหนาวที่หนาวมาก โดยระยะเริ่มต้นฤดูหนาวคือเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคมจะหนาวมาก ในขณะที่อำเภออื่นทางตอนเหนือจะติดลบมากกว่านั้นและมีหิมะตกด้วย ส่วนในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศมีหมอกลงหนาจัด บางครั้งไม่มีแสงแดดตลอดทั้งวันติดต่อกันนานร่วมอาทิตย์ เช่น เมืองลุมพินี เมืองกบิลพัสดุ์ เมืองเทวทหะ เป็นต้น ทำให้ผู้ยากไร้โดยเฉพาะเด็กและคนแก่ ยากลำบากในการดำรงชีพ

วัดไทยลุมพินีขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของคณะฯ ด้วยพรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอังคุตรนิกาย ปัญจกนิบาต มุณฑราชวรรค ว่าผู้ให้ของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจ ผู้ให้ของที่เลิศย่อมได้ของที่เลิศ ผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดี ผู้ให้ของที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงฐานะอันประเสริฐ นรชนใดให้ของที่เลิศ ให้ของที่ดี และให้ของที่ประเสริฐ นรชนนั้น จะบังเกิด ในที่ใดๆ ย่อมมีอายุยืน มียศ ในที่นั้นๆ

Facebook Comments