ขออนุโมทนาบุญมหากุศล
พระยุรนันท์ ยุตฺตมนฺติโพธิ (พระแซม ภมรมนตรี) พร้อมด้วยกัลยาณมิตร ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก จำนวน 85 คน ในโครงการทัศนศึกษาชาตสถาน ศึกษาธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ของนักเรียนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันเสาร์ วัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ และวัดไทยนิโครธาราม เมืองกบิลพัสดุ์ เนปาล

Facebook Comments