โอวาทให้ ริชาร์ด เกียร์

0
1729

พุทธเจ้า……เป็นผู้เลิศทีสุดในโลกพุทธเจ้า……เป็นผู้เจริญที่สุดในโลก

พุทธเจ้า……เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก

ริชาร์ด เกียร์ เธอมีบุญจึงได้มีพระพุทธเจ้าไว้เป็นที่พึ่งRic-7

ริชาร์ด เกียร์ เธอมีบุญจึงได้พบพุทธศาสนาและมีศาสนาพุทธไว้ประจำใจตน

ริชาร์ด เกียร์ เธอมีบุญจึงได้เดินทางมาทำบุญถึงวัดไทยลุมพินีแห่งนี้

ขอมอบพระสิทธัตถะราชกุมาร หรือตามที่นิยมขานพระนามว่าพระเบบี้บุดด้า ๙๗๙ ไว้เป็นเครื่องเตือนจิตให้พินิจถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์อยู่เป็นนิจ

ชีวิตของเธออยู่ในโลกสมมติ  บนถนนของการแสดงทั้งนั้น  มีเครื่องปรุงแต่งให้มีลีลา  วาจา  และความเคลื่อนไหวไปตามกระแสโลกการแสดงเป็นไปตามแบบ การพูดจำจากคำที่เป็นไปตามบท ท้วงทีลีลาเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ผู้กำกับจะให้เราทำอาศัยปัญญาความรู้รอบประกอบด้วยจินตนาการ และฉันทะความพอใจในการแสดง ขอเธอนำพุทธธรรมมากำกับจิตแห่งตน เธอจึงมีความสำเร็จในการแสดงเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก

พระ พุทธเจ้าปางประสูตินี้จะเป็นคุณเครื่องชี้นำในทางที่เป็นกุศล ยึดคำในพระอาสภิวาจาธรรมที่ทรงแสดงในวันประสูติ ขอเธอจงเป็นผู้ครองความเป็นหนึ่ง จงเป็นผู้มีความเจริญ และถึงซึ่งความประเสริฐตามคำพระพุทธองค์ทรงสอน และขอให้เธอจงนำสื่อนี้ไปประกาศพุทธธรรม ทำหน้าที่ธรรมทูต คือช่วยเราเผยแผ่พระเกียรติคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แผ่ไพศาลสืบไป

พระราชรัตนรังษี
๑๑ มกราคม ๒๕๕๓

Facebook Comments