พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ(สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี เข้าร่วมพิธีเปิดการสอบพระปริยัติธรรม ชั้นนวกภูมิ ประจำปี ๒๕๖๐ โดย สำนักเรียนวัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ วัดไทยพุทธคยา อินเดีย ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย โดยมี พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวเปิดการสอบสนามสอบวัดไทยพุทธคยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
มีพระปิฎกเมธี (ทองดี ปญฺญาวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดปากน้ำ กรุงเทพฯ ประธานกรรมการ เข้าถวายเครื่องสักการะ และอ่านโอวาทเจ้าสำนักเรียนวัดปากน้ำในการเปิดสอบธรรม ชั้นนวกภูมิ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

ภาพ,ข้อมมูลข่าว : วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery
๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

 

 

Facebook Comments