คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ขออนุโมทนาขอบคุณ นางสาวพิชญา แอดสกุล นักการทูตปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่กงสุลไทย ประจำเมืองลุมพินี วัดไทยลุมพินี ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ถึง ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ วันนี้ท่านมีกำหนดการเดินทางกลับ คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินีจึงขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ความศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธสถาน พระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค ภ.ป.ร. (พระประธานในพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี) พระพุทธปฏิมาปางประสูติ บารมีธรรมทั้งหลาย จงส่งผลดลบันดาล อภิบาลคุ้มครอง ปกป้องรักษา ให้ท่านพร้อมด้วยครอบครัว จงปราศจากสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย ให้เจริญยิ่งด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ ขอให้อิ่มตลอดกาล เบิกบานตลอดชีวิต มีปัญญาเฉียบแหลม ปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรม ขอให้สัมฤทธิ์ผลดังกมลที่มุ่งมาดปรารถนา โดยยิ่งทุกประการ เทอญ
ภาพ,ข้อมูลข่าว : วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery
๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

 

Facebook Comments