งานเผยแผ่พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล
“พระสงฆ์ไทยออกบิณฑบาตเมืองพระพุทธเจ้า”
คณะสงฆ์วัดไทยนิโครธาราม ออกบิณฑบาตโปรดอุบาสก-อุบาสิกา ชาวเมืองกบิลพัสดุ์ เนปาล ซึ่งในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็เคยเสด็จมาบิณฑบาตเมืองนี้ ครั้งที่เสด็จมาโปรดพระประยูรญาติ หลังที่ทรงตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน

ข้อมูลข่าว, เผยแผ่ : วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery
ภาพ : วัดไทยนิโครธาราม ประเทศเนปาล
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Facebook Comments