งานเผยแผ่พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล
“พระสงฆ์ไทยนำพระพุทธศาสนาคืนถิ่น”
คณะสงฆ์วัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ ออกบิณฑบาตโปรดชาวเมืองกบิลพัสดุ์(บ้านเมืองพระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาล)

ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน
ข้อมูลข่าว, เผยแผ่ : วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery
ภาพ : วัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ 929 ประเทศเนปาล ประเทศเนปาล
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Facebook Comments