วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.
พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย – เนปาล เป็นประธานสงฆ์
พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี พร้อมคณะสงฆ์นานาชาติ สามเณร แม่ชี อาสาสมัครนานาชาติพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเนปาล
ประกอบพิธีสรงน้ำพระโพธิสัตว์สิทธัตถราชกุมาร (พระพุทธเจ้าปางประสูติ) เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านานสู่นานาชาติ

 

Facebook Comments