โครงสร้างการปฏิบัติศาสนกิจ

0
1699

”’  ”’
ต้อนรับปฏิสันถารคณะทูตานุทูต และพระมหาเถระจากนานาชาติ แขกผู้มีเกียรติที่มาเยี่ยมและดูงานที่วัด
ร่วมประชุมสัมมนากับคณะสงฆ์นานาชาติ เจ้าหน้าที่ผู้บริหารระดับสูงของ Lumbini Development Trust (LDT.) ชุมชนและองค์กรทางศาสนาของเนปาล
จัดประชุมสัมมนาแก่หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ที่มาศึกษาดูงาน
ติดต่อประสานงานงานศาสนกิจของวัดกับวัดนานาชาติ และหน่วยงานราชการเนปาล

มอบปฏิทินและสมุดไดอารี่ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แก่วัดนานาชาติ เจ้าหน้าที่ข้าราชการส่วนต่าง ๆ

”’ ”’

สอนภาษาอังกฤษและภาษาถิ่นแก่พระธรรมทูต บัณฑิตอาสาและอาสาสมัคร
อบรมเสริมความรู้งานเผยแผ่ พระพุทธศาสนาแดนพุทธภูมิแก่พระธรรมทูต บัณฑิตอาสา และอาสาสมัคร
จัดส่งพระภิกษุไทยไปศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี โท และเอก ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในอินเดีย-เนปาล
มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุไทยที่ปฏิบัติศาสนกิจที่วัดไทยลุมพินี
จัดส่งสามเณร และแม่ชีชาวเนปาล ในโครงการ“ต้นกล้าในนาบุญ”ไปศึกษาต่อที่ประเทศศรีลังกา

มอบทุนการศึกษาพระภิกษุ สามเณร แม่ชี นักเรียน และลูกคนงานวัด ชาวเนปาลในโครงการ “ต้นกล้าในนาบุญ”

”’ ”’

ร่วมกิจกรรมกับคณะสงฆ์นานาชาติ เช่นการเจริญพระพุทธมนต์ ณ เสาหินพระเจ้าอโศก งานกิจนิมนต์ โครงการอุปสมบทพระภิกษุบรรพชาสามเณร และการประชุมสัมมนา
ร่วมกับคณะสงฆ์เนปาล จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท จัดปฏิบัติธรรม และจัดกิจกรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา ฯลฯ
งานกิจนิมนต์และฉลองศรัทธาของชาวเนปาล ทั้งชาวพุทธ ชาวฮินดู เช่นงานมงคลสมรส ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานทำบุญอุทิศ เป็นต้น
มอบเทียนพรรษาแก่วัดนานาชาติ ภายใบริเวณอุทยานลุมพินีวัน ในเทศกาลเข้าพรรษา

มอบ พระพุทธรูป เพื่อประดิษฐานประจำวัด พุทธวิหาร สมาคมชาวพุทธเนปาล เมืองกาฐมาณฑุ เมืองโภครา เมืองปันปาตันเซ็น เมืองพุทธวัน เมืองลุมพินี

”’ ”’

สร้างกุฏิเจ้าอาวาส และตำหนักสมเด็จฯ เพื่อเป็นสถานที่รับรองบุคคลสำคัญเตรียมงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต
สร้างที่พักชั่วคราวเตรียมงานผูกพัทธสีมาจำนวน ๑๒ ห้อง
สร้างกำแพง และประตูล้อมบริเวณพื้นที่ขอขยายด้านหน้าพระอุโบสถ
สร้างกุฏิมหาเถรสมาคม จำนวน ๒๒ หลัง(ขณะนี้สร้างแล้วเสร็จจำนวน ๑๑ หลัง)
จัดซื้อเครื่อง ทรานสฟอร์เมอร์ ขนาด ๑๐๐ KVA.

ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบโซล่าร์เซลล์จำนวน ๓ เครื่อง ที่อาคารที่พักชั่วคราว เตรียมงานผูกพัทธสีมา

”’ ”’

มอบผ้าห่มกันหนาวบ้านพักคนชรา บ้านเด็กกำพร้า เมืองกบิลพัสดุ์ เมืองเทวทหะ เมืองดาวน์เน่
มอบยารักษาโรคแก่สมาคมพุทธนานาชาติที่เปิดคลีนิกรักษาผู้ยากไร้ โดยไม่คิดมูลค่า
มอบผ้าไตรจำนวน ๒๐๐ ไตร แก่พระกุมารกัสสปะ ประธานคณะสงฆ์เนปาล เพื่อร่วม-ทำบุญอายุสมงคลครบ ๘๔ ปี
ให้ความอุปถัมภ์โครงการ และกิจกรรมสาธารณกุศลของชาวเนปาลทุกศาสนา ทั้งพุทธ ฮินดู มุสลิม และคริสต์
มอบผ้าห่ม อังสะไหมพรม หมวกไหมพรม แก่พระสงฆ์และสามเณรวัดอุทยปริยัติวิหารเมืองพุทธวัน วัดวิศวะสันติวิหาร เมืองกาฐมาณฑุ

ให้ความอุปถัมภ์โรงเรียนในบริเวณลุมพินี จำนวน ๔ โรงเรียน

”’ ”’

ร่วม กับพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ในมหามงคลวโรกาสเจริญพระชนมายุ ๘๒ พรรษา
จัดพิมพ์หนังสือ เอกสาร แผ่นพับ จัดทำสื่อวีดีทัศน์ ภาพและเสียง ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเนปาลเพื่อการเผยแผ่
จัดนิทรรศการเกี่ยวกับชาติ  ศาสนาพระมหากษัตริย์ วันสำคัญ และกิจกรรมต่าง ๆ
ร่วมกับคณะสงฆ์นานาชาติ ออกบิณฑบาต ณ เมืองลุมพินี เมืองพุทธวัน และเมืองกบิลพัสดุ์

จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันมหาสงกรานต์ วันลอยกระทง เพื่อเผยแผ่ประเพณีวัฒนธรรมไทยแก่ชาวโลก

Facebook Comments