ภาพงานเผยแผ่

0
1465

งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นงานที่สืบสายตกทอดโดยตรงจากพระพุทธเจ้า  และเป็นงานที่พระพุทธองค์ทรงสถาปนาขึ้นด้วยพระหัตถ์และปฏิบัติด้วยพระองค์  เพียงพรรษาแรกก็ทรงหมุนกงล้อแห่งธรรม  จัดขบวนทัพขับเคลื่อนหมู่สงฆ์ทั่วชมพูทวีป  โดยใช้หลักธรรมทูต อันเป็นพุทธวิถีสันติภาพเป็นธงชัย  นำขบวนทัพที่กึกก้องเกรียงไกร

วัดไทยลุมพินี ได้มอบหมายให้พระธรรมทูตทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนว “สงวนจุดต่าง  ประสานจุดร่วม  ระดมสมอง  ประคองศรัทธา”  โดยได้จัดกิจกรรม จัดนิทรรศการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการศึกษา ในการปฏิบัติ จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมนานาชาติ  จัดห้องสุมดเพื่อการศึกษาค้นคว้า จัดสัมมนา ประชุมปรึกษาหารือกับคณะสงฆ์นานาชาติ หน่วยงาน และชุมชนในพื้นที่

 

บรรยายประสบการณ์และวิธีการเผยแผ่แก่ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูต
บรรยายประสบการณ์และวิธีการเผยแผ่แก่ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูต
ทำหน้าที่เป็นพระธรรมวิทยากร นำบรรยายให้ความรู้และนำพุทธศาสนิกชน สวดมนต์ไหว้พระ ณ ชาตสถาน สวนลุมพินีวัน
ทำหน้าที่เป็นพระธรรมวิทยากร
นำบรรยายให้ความรู้และนำพุทธศาสนิกชน
สวดมนต์ไหว้พระ ณ ชาตสถาน สวนลุมพินีวัน
ให้สัมภาษณ์สื่อต่างๆ เพื่อเผยแผ่ การปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูต ณ แดนพุทธภูมิ
ให้สัมภาษณ์สื่อต่างๆ เพื่อเผยแผ่
การปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูต ณ แดนพุทธภูมิ
จัดงานประเพณีที่แสดงถึงวัฒนธรรมอันดีของไทย เช่น สงกรานต์ การทำบุญในโอกาสต่างๆ เป็นต้น
จัดงานประเพณีที่แสดงถึงวัฒนธรรมอันดีของไทย
เช่น สงกรานต์ การทำบุญในโอกาสต่างๆ เป็นต้น
จัดห้องสมุดให้มีสื่อ หนังสือที่หลากหลาย ทั้งภาษาไทย อังกฤษ ฮินดี และเนปาลี
จัดห้องสมุดให้มีสื่อ หนังสือที่หลากหลาย
ทั้งภาษาไทย อังกฤษ ฮินดี และเนปาลี
จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพุทธประวัติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย พระราชประวัติและ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์
จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพุทธประวัติ ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทย พระราชประวัติและ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระบรมวงศานุวงศ์
จัดทำสื่อเอกสารเผยแผ่ หนังสือ วิดีทัศน์ ทั้งภาษาไทย อังกฤษ ฮินดี และเนปาลี และสื่อสารเผยแผ่ทางอินเตอร์เน็ต
จัดทำสื่อเอกสารเผยแผ่ หนังสือ วิดีทัศน์
ทั้งภาษาไทย อังกฤษ ฮินดี และเนปาลี และสื่อสารเผยแผ่ทางอินเตอร์เน็ต
Facebook Comments