งานศาสนสงเคราะห์

0
1472

        วัดไทยลุมพินีได้จัดให้มีงานศาสนสงเคราะห์โดยได้เชิญชวนพุทธบริษัทผู้ใจ ดี เศรษฐีใจบุญ นายทุนใจงาม ร่วมบุญนิธิในการสงเคราะห์ประชาชนในชุมชนรอบๆ สวนลุมพินี  เช่น สงเคราะห์อาหาร  เครื่องนุ่งห่ม  ยารักษาโรค  อุปกรณ์การศึกษา และปัจจัยเพื่อการดำเนินชีวิต

         งานศาสนสงเคราะห์ด้านอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และอื่นๆ ที่จำเป็นต่อประชาชนในพื้นที่ เป็นการสร้างความผูกพันและสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  สร้างความร่วมมือระหว่างวัดประชาชน หน่วยงานของรัฐในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศต่อไป  ด้วยความประสงค์จะให้ชาวเนปาลได้มีความรัก เคารพต่อพระพุทธเจ้า และพระพุทธศาสนาต่อไป

มอบศาสนูปถัมภ์ ผ้าห่มกันหนาว แก่ชาวบ้านยากจนในเมืองกบิลพัสดุ์
มอบศาสนูปถัมภ์ ผ้าห่มกันหนาว
แก่ชาวบ้านยากจนในเมืองกบิลพัสดุ์
มอบศาสนูปถัมภ์ ผ้าไตรจีวร  หมวกไหมพรม เครื่องกันหนาว  แก่พระภิกษุสามเณรชาวเนปาล
มอบศาสนูปถัมภ์ ผ้าไตรจีวร หมวกไหมพรม เครื่องกันหนาว แก่พระภิกษุสามเณรชาวเนปาล
มอบศาสนูปถัมภ์ด้านทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา และอาหารกลางวัน แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองกบิลพัสดุ์
มอบศาสนูปถัมภ์ด้านทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา และอาหารกลางวัน แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองกบิลพัสดุ์
มอบศาสนูปถัมภ์ผ้าห่มกันหนาวและทุนอาหารกลางวันแก่เด็กกำพร้าเมืองเทวทหะ
มอบศาสนูปถัมภ์ผ้าห่มกันหนาวและทุนอาหารกลางวันแก่เด็กกำพร้าเมืองเทวทหะ
 มอบศาสนูปถัมภ์โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
มอบศาสนูปถัมภ์โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
มอบศาสนูปถัมภ์ด้านยารักษาโรคแก่พุทธสมาคมนานาชาติ
มอบศาสนูปถัมภ์ด้านยารักษาโรคแก่พุทธสมาคมนานาชาติ
Facebook Comments