งานเขียน

0
1596

งานเขียนของ พระเดชพระคุณพระราชรัตนรังษี
ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี เนปาล
*****

หนึ่งเล่มหนังสือดี เหมือนมีเพื่อนชี้นับร้อยพัน

อยากอ่านเรื่องราวแบบเต็มอิ่ม พร้อมภาพประกอบสวยๆ สามารถติดต่อขอรับหนังสือได้ที่

วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล
หรือ
มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์-อินเดีย
373/4-5 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา แยก 7) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ โทร. 02-1844539-41

ข้อมูลหนังสือ
ใน เล่ม มีรายละเอียดเกี่ยวกับพุธสถาน คือสถานที่พระพุทธองค์ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และเสด็จปรินิพพาน และมีประวัติ จากพระไตรปิฎก ของเมืองราชคฤห์ ไวสาลี พาราณสี โกสัมพี นครสาวัตถี
หนังสือเล่มนี้ อ่านสัก ๒ จบ ก่อนเดินทาง ท่านจะได้รับข้อมูลจริง ชนิดสมบูรณ์ทุกประการ
สำนักพิมพ์ ธรรมสภา
ชื่อหนังสือ สู่แดนพระพุทธองค์อินเดีย-เนปาล
ผู้เขียน พระวิเทศโพธิคุณ (วีรยุทธ์  วีรยุทฺโธ)
ISBN
พิมพ์ครั้งแรก
จำนวนพิมพ์
ราคาปก

 

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
….
….
….
สำนักพิมพ์ ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม
ชื่อหนังสือ อันว่า…ศรีลังกา
ผู้เขียน พระวิเทศโพธิคุณ (วีรยุทธ์  วีรยุทฺโธ)
ISBN 974-497-670-5
พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2545
จำนวนพิมพ์ 4,000 เล่ม
ราคาปก 250 บาท

 

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
….
….
….
จัดพิมพ์และเผยแผ่ วัดไทยลุมพินี ราชอาณาจักรเนปาล
ชื่อหนังสือ ร้อยมุมมองส่องอินเดีย
ผู้เขียน พระราชรัตนรังษี (ว.ป.วีรยุทฺโธ)
พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย
ISBN
พิมพ์ครั้งแรก กันยายน 2549
จำนวนพิมพ์
ราคาปก

 

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
….
จัดพิมพ์และเผยแผ่ กองทุนการศึกษาพระพุทธสยัมภูญาณ
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ
สาธารณรัฐอินเดีย
ชื่อหนังสือ ร้อยวาทะธรรมะปิดทอง
ผู้เขียน พระราชรัตนรังษี (ว.ป.วีรยุทฺโธ)
พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย – เนปาล
ISBN
พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน 2550
จำนวนพิมพ์
ราคาปก 100 บาท

 

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
….
สำนักพิมพ์
ชื่อหนังสือ อินไอเดีย
ผู้บรรยาย พระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์  วีรยุทฺโธ) Ph.D
พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย – เนปาล
ผู้ถอดเทป พระเรวัฒน์  เรวโต และ พระสมพงษ์  วชิรเมธี
ISBN
พิมพ์ครั้งแรก 11 พฤษภาคม 2551
พิมพ์มุทิตาถวาย พระบัณฑิตปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รุ่นที่ 53
จำนวนพิมพ์
ราคาปก

 

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
….
สำนักพิมพ์
ชื่อหนังสือ วาทีหิมาลัย
ผู้เขียน พระราชรัตนรังษี (ว.ป.วีรยุทฺโธ)
พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย
ISBN
พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2550
จัดพิมพ์ถวายเนื่องในโอกาส พระบัณฑิตที่ไป
ปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย
ราคาปก

 

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
พระมหาคมสรณ์ คุตฺตธมฺโม , คู่มือเส้นทางบุญสู่สังเวชนียสถาน
กรุงเทพฯ : ดาวเหนือ, 2549.224 หน้า,
1.สังเวชนียสถาน. 2.อินเดีย-ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว-แง่ศาสนา  I.ชื่อเรื่อง
294.3135 ISBN 974-94097-8-7
สำนักพิมพ์ ดาวเหนือ
สารคดี ลำดับที่ 1
ชื่อหนังสือ คู่มือ เส้นทางบุญ สู่ สังเสชนียสถาน
ผู้เขียน พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตฺตธมฺโม
ISBN 974-94097-8-7
พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม 2550
จำนวนพิมพ์ 3,000 เล่ม
ราคาปก 200 บาท

 

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
….
จัดพิมพ์เผยแผ่โดย วัด ไทยลุมพินีมหาวิหาร (เนปาล) วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ (อินเดีย) วัดไทยเชตวันมหาวิหาร (อินเดีย) และวัดไทยนวราชรัตนรังษี (ชายแดนอินเดีย-เนปาล)
ชื่อหนังสือ หิมะในจานดิน
ผู้เขียน พระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ)
คณะทำงาน พระ สุชิน สุทฺธิจิตฺโต พระมหามานะ สุเมธโส พระจารุกิตต์ จารุวณฺโณ พระมหาภานุมาส มนาปจารี พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙ และทีมงาน ๙๗๙
บรรณาธิการ ไพโรจน์ ชินศิรประภา (ครูติ๋ง)
ISBN
พิมพ์ครั้งแรก เมษายน 2553
จำนวนพิมพ์
ราคาปก

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
….
จัดพิมพ์เผยแผ่โดย วัด ไทยลุมพินีมหาวิหาร (เนปาล) วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ (อินเดีย) วัดไทยเชตวันมหาวิหาร (อินเดีย) และวัดไทยนวราชรัตนาราม ๙๖๐ (ชายแดนอินเดีย-เนปาล)
ชื่อหนังสือ ธรรมะในพระพุทธมนต์
ตามรอยบาทพระศาสดา อินเดีย-เนปาล
ผู้เขียน พระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ)
คณะทำงาน ทีมงาน ๙๗๙ วัดไทยลุมพินี เนปาล, วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ อินเดีย ฯลฯ
บรรณาธิการ
ออกแบบปก-รูปเล่ม ไพโรจน์ ชินศิรประภา (ครูติ๋ง)
ISBN
พิมพ์ครั้งแรก ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓
จำนวนพิมพ์ ๔,๕๐๐ เล่ม
ราคาปก

 

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
….
จัดพิมพ์เผยแผ่โดย วัดไทยพุทธคยา (อินเดีย) วัดไทยลุมพินีมหาวิหาร (เนปาล) วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ (อินเดีย)
ชื่อหนังสือ เจ้าคุณกุสินารา กับนักศึกษาในอินเดีย
ผู้เขียน พระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ)
คณะทำงาน ทีมงาน ๙๗๙ วัดไทยลุมพินี เนปาล, วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ อินเดีย ฯลฯ
บรรณาธิการ
ออกแบบปก-รูปเล่ม ไพโรจน์ ชินศิรประภา (ครูติ๋ง)
ISBN
พิมพ์ครั้งแรก ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓
จำนวนพิมพ์ ๔,๐๐๐ เล่ม
ราคาปก

 

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
….
จัดพิมพ์เผยแผ่โดย วัด ไทยลุมพินีมหาวิหาร (เนปาล) วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ (อินเดีย) วัดไทยเชตวันมหาวิหาร (อินเดีย) และวัดไทยนวราชรัตนาราม ๙๖๐ (ชายแดนอินเดีย-เนปาล)
ชื่อหนังสือ มอค้นปนปากพูด
หอมกลิ่นพาราณสี
ผู้เขียน พระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ)
คณะทำงาน พระสุชิน สุทฺธิจิตฺโต
บรรณาธิการ ไพโรจน์ ชินศิรประภา (ครูติ๋ง)
ออกแบบปก-รูปเล่ม ไพโรจน์ ชินศิรประภา (ครูติ๋ง)
ISBN 978-616-90888-1-3
พิมพ์ครั้งแรก ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔
จำนวนพิมพ์ ๓,๕๐๐ เล่ม
ราคาปก

 

Facebook Comments