พระเดชพระคุณพระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล

PhraPotivitet002

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล ขออนุโมทนาขอบคุณอย่างสุดซึ้งทุกดวงใจที่มอบให้ชาวเนปาล ขออนุโมทนาบุญกุศลอันดีงามกับสาธุชนทุกท่านที่ได้ร่วมบุญกุศล มหาทานบารมีในครั้งนี้ด้วยกันทุกท่านเทอญ ขออนุโมทนา 1785455559357 1969883986638

พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเหล่าทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ 1974745324821

คณะพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดีย-เนปาล จะช่วยเหลือให้ตรงจุด แม้ถิ่นกันดาลก็ตามที เพื่อสมเจตนาของผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน 2963569553957

พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ พร้อมคณะพระธรรมทูต และคณะสงฆ์เนปาลประกอบด้วย พระครูพิศาลธรรมโสภณ พระครูปทุมธีรากร พระภิกษุนิโครธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย ที่หมู่บ้านธรรมวารี เมืองกาฐมาณฑุ เป็นหมู่บ้านเก่าที่เสียหายอย่าง หนักอีกแห่งหนึ่ง มีจานวน ๔๐๐ ครัวเรือน บ้านเรือนพังเสียหายเกือบทั้งหมู่บ้าน บางหลังยังไม่สามารถกู้ศพ ผู้เสียชีวิตขึ้นมาได้ โดยมอบข้าวสาร ๒๐๐ กระสอบ(๖,๐๐๐ กิโลกรัม) ถั่วดาน ๒ กระสอบ(๑๐๐ กิโลกรัม) จูละ ๒๐ ถุง(ข้าวเม่า) เกลือ ๔๐๐ ถุง น้ามันพืช ๑๐ กล่อง(๒๐๐ ถุง) 3344437251673 3374756842857 4495163584165 4598984692419

พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ พร้อมคณะพระธรรมทูต และคณะสงฆ์เนปาล ได้ลงพื้นที่เพื่อแจกจ่ายสิ่งของเพื่อช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว 5157292456965

การได้สร้างสมความดี ไม่มีคำว่าขาดทุน มีแต่เพิ่มพูลคูณทวี แม้จะลำบากขนาดไหน คณะพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดีย-เนปาล จะช่วยเหลือให้ตรงจุด แม้ถิ่นกันดาลก็ตามที เพื่อสมเจตนาของผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน 5249678762823

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี นำโดยพระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ พร้อมคณะพระธรรมทูตไทยและคณะสงฆ์เนปาลประกอบด้วย พระครูพิศาลธรรมโสภณ พระครูปทุมธีรากร พระภิกษุนิโครธ พร้อมจิตอาสาชาวเนปาลและนักเรียนโรงเรียน Everest English school มาช่วยในการแพ็คของแจกผู้ประสบภัยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยที่เมือง ภักตะปุร์ (Bhaktapur) หรือเมืองแห่งผู้มีจิตศรัทธา (City of Devotees) 5583883932389

ชาวบ้านที่ประสบภัยแผ่นดินไหว ได้มารับสิ่งของที่คณะพระธรรมทูตได้นำไปแจกจ่ายให้ โดยมีผู้ใจบุญนำมาถวาย 5758546229758

การช่วยเหลือจากหน่วยงานใด มีจำนวน 150 ครัวเรือน 5955721343157

คณะพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดีย-เนปาล จะช่วยเหลือให้ตรงจุด แม้ถิ่นกันดาลก็ตามที เพื่อสมเจตนาของผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน 6226642632853

สายธารน้ำใจไทย พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ พร้อมคณะพระธรรมทูต และคณะสงฆ์เนปาล นาโดย พระภิกษุ นิโครธ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ชุมชนกังกะปูร์(Gongabu) เมืองกาฐมาณฑุ 6457772756713 6523349933637

พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล และคณะพระธรรมทูตลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยพร้อมให้สิ่งของที่ผู้บริจาคมาแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว 6633596634856 8282776389338

พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยที่วัดพุทธภูมิ วิหาร หมู่บ้าน Saraswoti เมืองโตขา (Tokha) ห่างจากกาฐมาณฑุ ๑๗ กิโล ประชากรที่เมืองโตขา มีประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 8921887388731

คณะพระธรรมทูต และคณะสงฆ์เนปาล ได้ลงพื้นที่พบปะผู้ประสบภัย พร้อมทั้งได้แจกจ่ายสิ่งของที่ผู้บริจาค เข้ามาเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัย ทางคณะพระธรรมทูต ขอขอบคุณ ขอบใจ แก่ผู้มีส่วนร่วมในครั้งนี้ 61746899545711

พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ พร้อมคณะพระธรรมทูต และคณะสงฆ์เนปาลประกอบด้วย พระครูพิศาลธรรมโสภณ พระครูปทุมธีรากร พระภิกษุนิโครธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย ที่หมู่บ้านธรรมวารี เมืองกาฐมาณฑุ เป็นหมู่บ้านเก่าที่เสียหายอย่าง หนักอีกแห่งหนึ่ง มีจานวน ๔๐๐ ครัวเรือน บ้านเรือนพังเสียหายเกือบทั้งหมู่บ้าน บางหลังยังไม่สามารถกู้ศพ ผู้เสียชีวิตขึ้นมาได้ โดยมอบข้าวสาร ๒๐๐ กระสอบ(๖,๐๐๐ กิโลกรัม) ถั่วดาน ๒ กระสอบ(๑๐๐ กิโลกรัม) จูละ ๒๐ ถุง(ข้าวเม่า) เกลือ ๔๐๐ ถุง น้ามันพืช ๑๐ กล่อง(๒๐๐ ถุง) 9135441755858

การได้สร้างสมความดี ไม่มีคำว่าขาดทุน มีแต่เพิ่มพูลคูณทวี แม้จะลำบากขนาดไหน

Facebook Comments