งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5 ธันวามหาราช ประจำปี พ.ศ. 2557

วัดไทยลุมพินี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงานกรุงกาฐมาณฑุ พุทธบริษัทผู้จาริกแสวงบุญชาวไทย และเนปาล ได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายพระพร และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ “วันพ่อแห่งชาติ”
ณ วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล
วันมิ่งมงคล:     ในมหามงคลวโรกาส วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช    องค์ประมุขอันเป็นที่รักยิ่งของปวงประชาราษฎร์ชาวไทย พสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั้งในพระราชอาณาจักร และในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ต่างพร้อมเพรียงกันแสดงความจงรักภักดี ด้วยการประกอบพิธีถวายพระพร มีการทำบุญตักบาตร ประดับธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย ประดับไฟ จุดเทียนชัยถวายพระพร เจริญพระพุทธมนต์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมประชาชนชาวไทย ตราบกาลนิรันดร
คำถวายพระพร
                                ชยนฺโต โพธิยา มูเล      สกฺยานํ นนฺทิวฒฺฑโน
                                เอวํ ตฺวํ วิชโย โหหิ      ชยสฺสุ  ชยมงฺคเล
                                อปราชิตปลฺลงฺเก         สีเส ปฐวิโปกฺขเร
                                อภิเสเก สพฺพพุทฺธานํ    อคฺคปฺปตฺโต ปโมทติ
                   ขอให้ท่านจงมีชัยชนะ ในมงคลพิธี เหมือนพระจอมมุนีทรงชนะมารที่โคนโพธิพฤกษ์
ถึงความเป็นผู้เลิศในสรรพพุทธาภิเษก ทรงปราโมทย์ อยู่บนอปราชิตบัลลังก์อันสูงส่ง
เป็นจอมมหาปฐพี ทรงเพิ่มพูนความยินดีแก่เหล่าประยูรญาติศากยวงศ์ ฉะนั้น เทอญ.
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญโดยภิญโญยิ่ง เทอญ
ขอถวายพระพร
คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล
พิธีถวายพระพร
วันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗  “วันพ่อแห่งชาติ”
๐๘.๑๙ น.                    – เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– พระสงฆ์นานาชาติ ๗๙ รูป จาก ๙ ประเทศ เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา
  ถวายพระพร ตามลำดับประเทศ ดังนี้  จีน  ญี่ปุ่น  เกาหลี  เวียดนาม  พม่า ศรีลังกา
  เนปาล  ทิเบต และไทย ณ ชาตสถานอุทยานลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ
                                  – ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์นานาชาติ
                                  – พระสงฆ์อนุโมทนา
๑๑.๐๐ น.                     – ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ สามเณร และแม่ชีนานาชาติ เพื่อน้อมถวายเป็น
                                    พระราชกุศล ณ วัดไทยลุมพินี
๑๘.๓๐ น.                    – พระสงฆ์วัดไทยลุมพินี พุทธบริษัทชาวไทย เจริญพระพุทธมนต์บทพิเศษธัมมจัก-                           กัปปวัตนสูตร บำเพ็ญจิตภาวนา ณ พระอุโบสถวัดไทยลุมพินี
๑๙.๐๐ น.                    – เอกอัครราชทูตฯ คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ข้าราชการประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ
                                    และครอบครัว พร้อมคณะพุทธบริษัทชาวไทย พร้อมกันบริเวณลานหน้าพระอุโบสถ
                                  – เอกอัครราชทูตฯ และผู้เข้าร่วมพิธี จุดเทียนชัยถวายพระพร และร้องเพลงสดุดีมหาราชา
                                    และเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
๑. เปิดโครงการผ่าตัดตาต้อฯให้กับชาวเนปาลผู้ยากไร้โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    ทั้งนี้ โดยมีผู้มาขอรับการตรวจรักษาจำนวนทั้งสิ้น ๕๒๐ คน และเข้ารับการผ่าตัดตาจำนวน ๑๑๑ คน
๒. มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้เข้ารับการผ่าตัดตาฯ จำนวน ๑๑๑ ผืน
ภาพพิธีถวายพระราชกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
54262621657310 1168823583363 3757375186635
3247223429394 7745931133779 4452725773485 71275896588911 5175224673652 6765943461955 7568864274595 8116653249737 8845815684347 9593894194771 9859939789747 57649979178510 67951849876810 84257579767810
3298288544695 9117424629566 7835145773893 6528535563385 3971418359911 2349796293744 6455144859373 8849666319867 9575672284156
Facebook Comments