ขอเชิญร่วมสร้างมหากุศล

การปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติพระพุทธเจ้าบริเวณ

0
1958

“ขอเชิญร่วมสร้างมหากุศล”
บูรณปฏิสังขรณ์ สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า
ณ ลุมพินีวันสถาน ประเทศเนปาล
และพัฒนาวัดไทยลุมพินี

ร่วมหล่อหลอมหัวใจไทยทั้งชาติ ให้เป็นหนึ่งเดียว
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และ ๖๐ ปีราชาภิเษก

______________________________________

แผนงานการปรับปรุงทางเดิน ลานปฏิบัติธรรมและการก่อสร้างอาคารบริการ
การปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติพระพุทธเจ้าบริเวณ “สวนอันศักดิ์สิทธิ์” (SACRED GARDEN) ณ ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในครั้งนี้นับว่าโชคดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับชาวไทย เพราะการที่จะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์บริเวณสถานที่ประสูติ ณ ลุมพินีสถานนั้น เป็นเรื่องยากมากเพราะประเทศพุทธหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยพยายามขออนุญาตบูรณปฏิสังขรณ์กันมานานนับสิบปี แต่ไม่ได้รับโอกาส เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นมรดกโลกแล้ว ดังนั้นการที่คณะกรรมการมรดกโลก และ LUMBINI DEVELOPMENT TRUST (LDT.) ได้อนุญาตให้คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ในฐานะตัวแทนคนไทยเป็นผู้บูรณปฏิสังขร์บริเวณสถานที่ประสูติ จึงถือเป็นโชคดีและเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่สำหรับชาวไทยและที่สำคัญจะเป็นการรวมพลังสามัคคีธรรมของชาวไทยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในปีมหามงคลนี้ด้วย
คณะกรรมการดำเนินงานทั้งฝ่ายไทยและ LDT. ได้หารือและเห็นชอบร่วมกันให้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ดังต่อไปนี้
๑.จัดสร้างลานสวดมนต์และปฏิบัติธรรมจำนวน ๓ ลาน (บริเวณเสาหินอโศก, บริเวณต้นมหาโพธิ์)
๒.ปรับปรุงทางเดินโดยรอบวิหารมายาเทวี (จุดที่ประสูติ)
๓.ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้ให้สวยงามดุจดังอดีตกาล
๔.ปรับปรุงถนนทางเข้าสู่บริเวณ “สวนศักดิ์สิทธิ์” (SACRED GARDEN)
๕.จัดสร้างศาลาเอนกประสงค์และห้องน้ำสำหรับผู้มาสักการะ (อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก LDT.)
โครงการสร้างใหม่ทั้งหมดจะยึดตามแนวคิดของการอนุรักษ์พัฒนาโบราณสถานอย่างเคร่งครัดทั้งการจัดวางตำแหน่ง,การใช้สี,และวัสดุ ดังนั้นเมื่อบูรณปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จ เชื่อว่าจะทำให้บริเวณสถานที่ประสูติที่เรียกกันว่า “สวนอันศักดิ์สิทธิ์” (SACRED GARDEN) กลับมาเป็นอุทยานที่สวยงามร่มรื่น ดุจดังเมื่ออดีตกาลที่พระพุทธเจ้าประสูติ อีกครั้ง
อาตมาขออนุโมนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธทุกท่านด้วย การที่ได้ทำบุญหรือบูชาสถาที่ประสูติจะทำให้ทุกท่านได้ชีวิตที่ดีขึ้นได้ความเป็นหนึ่ง ได้ความเป็นเลิศ ได้ความเจริญก้าวหน้า ยิ่ง ๆ ขึ้น

พระราชรัตนรังษี
(วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ)
พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย
ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาส และดูแลการก่อสร้างวัดไทยลุมพินี 

“”””

     คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ปธ.มูลนิธิไทยพึ่งไทย ลงนามข้อตกลงกับ ลามะอาชร์ยา เกอมา ซังโก เชอปา เพื่อทำการบูรณปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า โดยมี พระราชรัตนรังษี (ที่ปรึกษาโครงการ และควบคุมการก่อสร้าง) ร่วมเป็นสักขีพยาน ที่มหาวิหารมายาเทวี พุทธชาตสถานอุทยานลุมพินีวัน ประเทศเนปาล

ติดตามข้อมูลโดยละเอียดที่ http://www.lumbinidevelopment.org

 

ภาพความคืบหน้าการดำเนินการ
ปรับปรุงล่าสุด ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕


ภาพเก่า
พ.ศ. ๒๕๔๖

ภาพเก่า
พ.ศ. ๒๕๕๒

ภาพเดิม
๑๐ พ.ค. ๕๔
ภาพเดิม
๑๐ พ.ค. ๕๔ 

 

ร่วมบริจาคได้ทุกวันที่  
บัญชี กองทุนลุมพินีสถาน
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าวซอย ๑๐
เลขที่บัญชี ๐๔๗-๒๕๕๙๑๖-๔
หรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “กองทุนลุมพินีสถานโดยมูลนิธิไทยพึ่งไทย

หรือโอนเข้าบัญชี “ก่อสร้างและบำรุงรักษาวัดไทยลุมพินี, เนปาล
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดพลู
เลขที่บัญชี ๑๑-๕-๐๘๖๘๕๘-๔

*เมื่อท่านได้ทำบุญตามกำลังศรัทธาของท่านแล้ว โปรดส่งใบ Pay in แจ้งเพื่อออกใบอนุโมทนาบัตรและพระสงฆ์จะได้อนุโมทนาต่อไป…
*ส่งใบ Pay in และ ที่อยู่ปัจจุบันของท่านไปที่ กองงานเลขานุการวัดไทยลุมพินี E-mail :[email protected] เพื่อทางกองงานจักได้จัดส่งใบอนุโมทนาบัตรมาให้

 

___________________________

ขอเจริญพรอนุโมทนาบุญ

กองงานเลขานุการวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล
E-mail : 
[email protected]
พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ
หัวหน้ากองงานเลขานุการวัดไทยลุมพินี
โทร.(00977) 9727-1673-37, 

 

Facebook Comments