พิธีพุทธาภิเษก
พระพุทธปฏิมาปางประสูติ “พระเบบี้บุดด้า”
ณ อุโบสถ วัดไทยลุมพินี  ประเทศเนปาล

พิธีพุทธาภิเษกพระเบบี้บุดด้า โดยสามเณรชาวศากยะอธิษฐานจิต อัญเชิญเทวฤทธิ์มาสถิตในองค์พระเบบี้บุดด้า

1793343457593 2198129647726 3198491616779 3466967156385 3487326365966 4458342293559 5161764879869 5854561192547 6515134491941 7839773251485 11129238642111 27836753614811 82581621617510 1311278848556

Facebook Comments