ติดต่อวัดไทยลุมพินี

วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล
Royal Thai Monastery, Lumbini
Lumbini Sacred Garden, East Monastery Zone,
Rupandihi, Lumbini, Nepal
*********

ติดต่อประสานงาน
โทรศัพท์ : +977 71580141
มือถือ : (+977) 986 7293 702, +977 986 7248 919
อีเมล : [email protected]
เว็บไซต์ : www.watthailumbini-th.org
*********
หรือติดต่อประสานงานได้ที่
พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ
หัวหน้าฝ่าย กองงานเลขานุการ วัดไทยลุมพินี
หมายเหตุ แนะนำช่องทางที่สะดวก E-mail : [email protected]