วันอังคาร, ธันวาคม 18, 2018

สวนป่า ไม้นานาพันธุ์

         อุทยาน ลุมพินีวัน  ในเครั้งพุทธกาลอุดมสมบูรณ์ด้วยไม้หลากสายพันธุ์  ในคราวที่ออกดอกบานสะพรั่ง มีสีงามหลากหลาย หมู่แมลงภู่ผึ้งต่างชมสีและเกสรของดอกมีเสียงดุจมโหรี  ไพเราะจับใจยิ่งนัก จึงเป็นที่ร่มรื่นเป็นรมณียสถาน ที่ควรแก่การพักผ่อน และร่วมละเล่นของเหล่าเชื้อพระวงศ์ ทั้งศากยวงศ์เมืองกบิลพัสดุ์และโกลิยวงศ์เมืองเทวทหะ  เมื่อถึงคราวงานนักขัตฤกษ์ เช่น วันเพ็ญเดือนวิสาขะ  วันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ  วันเพ็ญเดือนมาฆะ  เป็นต้น ก็จะมารวมกัน ณ ที่อุทยานหลวงนี้ ในปัจจุบัน ...

เทศกาลและงานประเพณี

เทศกาลและงานประเพณี เทศกาล ของชาวเนปาลส่วนมากจะมีความเกี่ยวพันกับศาสนา (ส่วนใหญ่เป็นศาสนาฮินดู) ซึ่งจะจัดขึ้นตามปฏิทินทางจันทรคติ  มีตลอดทั้งปี ทั้งที่เกี่ยวกับตัวบุคคล  สถานที่  เครื่องมือเครื่องใช้ เป็นต้น เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์   (เดือนมาเก  Madha) ๑. มาเกสังกรานติ (Magha Sankranti) เป็นวันสงกรานต์ของเนปาล  ประชาชนจะออกมาจากบ้าน ร่วมในพิธีอาบน้ำเพื่อล้างความอัปมงคล และต้อนรับฤดูแห่งความอบอุ่นที่จะมาเยือนในไม่ช้า ๒. พิธีมหาสนาน (Maha Snan) เป็นพิธีสรงน้ำพระศิวะ  จัดขึ้นที่วัดปศุปตินาถ อุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่...

ดูอย่างที่เขาเป็น เห็นตามที่เราดู รู้ตามความเป็นจริง

ดูอย่างที่เขาเป็น เห็นตามที่เราดู รู้ตามความเป็นจริง             ถนนหนทางที่รถแสวงบุญของพวกเรา  กำลังวิ่งอย่างเอาจริงเอาจัง  ประคับประคองมิให้กระทบกระเทือนสมาชิกบนรถ  ให้ต้องหัวสั่นหัวคลอน  จะได้ฟังวิทยากรบรรยายให้ถึงอกถึงใจ  มาอินเดียเสียเงินเป็นหมื่นๆ ควรตื่นอยู่ตลอดเวลา  นั่งบนรถหลับตาเมื่อไหร่ขาดทุนเมื่อนั้น  การตั้งตาดู  ตั้งหูฟัง  ตั้งใจจดจ่อ  จะก่อกำไร  ประสงค์สิ่งใดทั้งใกล้และไกล  สมหวังดังประสงค์ ชี้ชวนชม  ประพรมด้วยน้ำพระธรรม  พระท่านบรรยายขยายความ  โยมตั้งใจฟังอย่างไม่ลดละ  เคยถามว่า  วันนี้ทำไมตั้งใจฟังกว่าวันก่อน  ผู้ฟังบอกว่าสงสารพระท่าน  นั่งบรรยาย ...

เตรียมตัวอย่างไรก่อนไปแสวงบุญ

เตรียมตัวอย่างไรก่อนไปแสวงบุญ ***** สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ผู้ เดินทางมาบูชาพระพุทธเจ้า ตามพุทธสถานในพุทธภูมิ ล้วนแล้วก็มากันด้วยพลังศรัทธาอันเกิดจากพุทธวจนะที่ทรงชี้นำทาง เหมือนว่าเชิญชวน หรือให้โอกาสที่จะได้รับสิ่งที่ดีๆ แก่ชีวิต โดยนำสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง มาเป็นสื่อการเข้าถึงพระรัตนตรัย ตามที่พระอานนท์ ทูลถามก่อนเสด็จปรินิพพาน ณ ที่สาลวโนทยาน กรุงกุสินารา ว่า ในกาลก่อน พุทธบริษัทในทิศทั้งหลาย ต่างพากันมาเพื่อเฝ้าพระตถาคต ย่อมได้เห็น ได้เข้าไปนั่งใกล้ภิกษุผู้ใหญ่เจริญใจเหล่านั้น ก็แต่ว่าเมื่อกาลล่วงไปแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ...

รู้จักประเทศเนปาล

ประเทศเนปาล มีชื่อเต็มว่า สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล    เมืองหลวง คือ กรุงกาฐมาณฑุ เนปาล เป็นประเทศหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ในแง่ความหลากหลายทางด้านชีววิทยา เนื่องมาจากสภาพภูมิศาสตร์มีพื้นที่เป็นภูเขาสูง เหนือระดับน้ำทะเลตั้งแต่ ๖๐ เมตร จนถึงจุดสูงสุดของโลกคือยอดเขาเอเวอร์เรสต์ (๘,๘๔๘ เมตร) และยังมีภูมิอากาศที่ผันแปรแตกต่างกันไป ตั้งแต่ภูมิอากาศแบบเขตร้อนถึงแบบอาร์กติก มีป่าเมืองร้อนที่อุดมไปด้วยสัตว์ป่ามากมาย แม่น้ำที่เชี่ยวกราก รวมถึงหุบเขาที่หนาวเย็นเป็นน้ำแข็ง ประเทศ เนปาลเอง เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม และมีภาษามากถึง ๗๐ ภาษา เนื่องจากประเทศเนปาลเป็นแหล่งรวมผู้คนหลายเชื้อชาติและหลายชนเผ่าที่มีภาษา พูดและภาษาท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ประเทศเนปาลยังเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ (South...

โอวาทให้ ริชาร์ด เกียร์

พุทธเจ้า......เป็นผู้เลิศทีสุดในโลกพุทธเจ้า......เป็นผู้เจริญที่สุดในโลก พุทธเจ้า......เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก ริชาร์ด เกียร์ เธอมีบุญจึงได้มีพระพุทธเจ้าไว้เป็นที่พึ่ง ริชาร์ด เกียร์ เธอมีบุญจึงได้พบพุทธศาสนาและมีศาสนาพุทธไว้ประจำใจตน ริชาร์ด เกียร์ เธอมีบุญจึงได้เดินทางมาทำบุญถึงวัดไทยลุมพินีแห่งนี้ ขอมอบพระสิทธัตถะราชกุมาร หรือตามที่นิยมขานพระนามว่าพระเบบี้บุดด้า ๙๗๙ ไว้เป็นเครื่องเตือนจิตให้พินิจถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์อยู่เป็นนิจ ชีวิตของเธออยู่ในโลกสมมติ  บนถนนของการแสดงทั้งนั้น  มีเครื่องปรุงแต่งให้มีลีลา  วาจา  และความเคลื่อนไหวไปตามกระแสโลกการแสดงเป็นไปตามแบบ การพูดจำจากคำที่เป็นไปตามบท ท้วงทีลีลาเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ผู้กำกับจะให้เราทำอาศัยปัญญาความรู้รอบประกอบด้วยจินตนาการ และฉันทะความพอใจในการแสดง ขอเธอนำพุทธธรรมมากำกับจิตแห่งตน เธอจึงมีความสำเร็จในการแสดงเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก พระ พุทธเจ้าปางประสูตินี้จะเป็นคุณเครื่องชี้นำในทางที่เป็นกุศล ยึดคำในพระอาสภิวาจาธรรมที่ทรงแสดงในวันประสูติ ขอเธอจงเป็นผู้ครองความเป็นหนึ่ง จงเป็นผู้มีความเจริญ และถึงซึ่งความประเสริฐตามคำพระพุทธองค์ทรงสอน...

ศาสนสถานคืองานเบื้องต้นที่ต้องทำ

วันที่พวกเราได้รับ คำสอนที่หลวงพ่อสมเด็จฯ  เมตตาประทานให้ในวันนั้นสุดยอดแห่งโอวาท  ทั้งความปรารถนาดีทั้งความห่วงใย  ทั้งกำลังใจ  และข้อแนะนำฝากฝัง  สมบูรณ์อย่างยิ่ง  ในเนื้อหานั้นๆ  ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ถอดความลงในหนังสือในคราวต่อไป  ที่จะกล่าวในบัดนี้  ก็คือวัดไทยลุมพินีจะจัดสร้างตำหนักสมเด็จพระสังฆราชไว้ให้รูปแบบวัดสมบูรณ์ตามผังที่สำนักงานพระพุทธศาสนาวางแปลนไว้  โดยปรารภความเป็นสิริมงคลในนามของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์  หลวงพ่อสมเด็จของพวกเราทุกท่าน  ขยับจับงานนี้มาสองสามปีแล้วยังมีลีลาทีท่าไม่ค่อยลงเนื้อลงตัว  เพราะเหตุการณ์บ้านเมืองของเนปาล  อะไรก็ไม่รู้ลมเพลมพัด  ปัดไปปัดมา  ทำให้การนัดหมายกับการที่จะลงไม้ลงมือพลอยอ่อนระโหยโรยแรงไปด้วย  มาคราวนี้มีวาระที่จะต้องจริงจังจัดการให้ลงตัวเสียที  เพราะองค์ประกอบพร้อมแล้ว  หนึ่ง โอกาสอันเป็นมงคลของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ  สอง ผู้เป็นทานบดี ...

สุข ๓ แบบ แอบอยู่สองข้างทาง

สุข ๓ แบบ แอบอยู่สองข้างทาง       มองสองข้างทางก็ไม่เห็นมีอะไรมากมาย  นอกจากบ้านทรงแขกๆ ไปไหน  ทางใด  ในเส้นทางแสวงบุญ  ต้นทุนชีวิตของชาวบ้านชาวเมืองก็ไม่ต่างกันสุดขั้ว  คนเหล่านี้จึงอยู่ร่วมกันได้อย่างสบาย  เพราะมีต้นทุนในความเหมือนที่คล้ายคลึงกัน  สุขก็สุขไม่ห่าง  ทุกข์ก็ทุกข์ไม่ไกล  ความสมดุลที่คอยไกล่เกลี่ยให้ชุมชนเล็กๆ กลายเป็นชุมชนเข้มแข็งได้อย่างชัดเจน ความสุขความทุกข์ที่เราพอมองเห็นได้  ไม่ต้องมีกล้องส่องขยายก็แลเห็น  ในสิ่งที่เขามีเขาเป็น  สิ่งที่เขาวิวัฒน์พัฒนาตามรูปแบบเขาเอง  ความสุขที่ไม่ซุ่มซ่าม  รุ่มร่าม  รุงรัง  กระทั่งคลั่งในความสุขแบบฉาบฉวย  สิ่งที่จะช่วยให้เขามีสุขจีรัง ...

LATEST NEWS

MUST READ