วันพุธ, สิงหาคม 23, 2017

รู้จักประเทศเนปาล

ประเทศเนปาล มีชื่อเต็มว่า สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล    เมืองหลวง คือ กรุงกาฐมาณฑุ เนปาล เป็นประเทศหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ในแง่ความหลากหลายทางด้านชีววิทยา เนื่องมาจากสภาพภูมิศาสตร์มีพื้นที่เป็นภูเขาสูง เหนือระดับน้ำทะเลตั้งแต่ ๖๐ เมตร จนถึงจุดสูงสุดของโลกคือยอดเขาเอเวอร์เรสต์ (๘,๘๔๘ เมตร) และยังมีภูมิอากาศที่ผันแปรแตกต่างกันไป ตั้งแต่ภูมิอากาศแบบเขตร้อนถึงแบบอาร์กติก มีป่าเมืองร้อนที่อุดมไปด้วยสัตว์ป่ามากมาย แม่น้ำที่เชี่ยวกราก รวมถึงหุบเขาที่หนาวเย็นเป็นน้ำแข็ง ประเทศ เนปาลเอง เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม และมีภาษามากถึง ๗๐ ภาษา เนื่องจากประเทศเนปาลเป็นแหล่งรวมผู้คนหลายเชื้อชาติและหลายชนเผ่าที่มีภาษา พูดและภาษาท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ประเทศเนปาลยังเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ (South...

โอวาทให้ ริชาร์ด เกียร์

พุทธเจ้า......เป็นผู้เลิศทีสุดในโลกพุทธเจ้า......เป็นผู้เจริญที่สุดในโลก พุทธเจ้า......เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก ริชาร์ด เกียร์ เธอมีบุญจึงได้มีพระพุทธเจ้าไว้เป็นที่พึ่ง ริชาร์ด เกียร์ เธอมีบุญจึงได้พบพุทธศาสนาและมีศาสนาพุทธไว้ประจำใจตน ริชาร์ด เกียร์ เธอมีบุญจึงได้เดินทางมาทำบุญถึงวัดไทยลุมพินีแห่งนี้ ขอมอบพระสิทธัตถะราชกุมาร หรือตามที่นิยมขานพระนามว่าพระเบบี้บุดด้า ๙๗๙ ไว้เป็นเครื่องเตือนจิตให้พินิจถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์อยู่เป็นนิจ ชีวิตของเธออยู่ในโลกสมมติ  บนถนนของการแสดงทั้งนั้น  มีเครื่องปรุงแต่งให้มีลีลา  วาจา  และความเคลื่อนไหวไปตามกระแสโลกการแสดงเป็นไปตามแบบ การพูดจำจากคำที่เป็นไปตามบท ท้วงทีลีลาเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ผู้กำกับจะให้เราทำอาศัยปัญญาความรู้รอบประกอบด้วยจินตนาการ และฉันทะความพอใจในการแสดง ขอเธอนำพุทธธรรมมากำกับจิตแห่งตน เธอจึงมีความสำเร็จในการแสดงเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก พระ พุทธเจ้าปางประสูตินี้จะเป็นคุณเครื่องชี้นำในทางที่เป็นกุศล ยึดคำในพระอาสภิวาจาธรรมที่ทรงแสดงในวันประสูติ ขอเธอจงเป็นผู้ครองความเป็นหนึ่ง จงเป็นผู้มีความเจริญ และถึงซึ่งความประเสริฐตามคำพระพุทธองค์ทรงสอน...

ศาสนสถานคืองานเบื้องต้นที่ต้องทำ

วันที่พวกเราได้รับ คำสอนที่หลวงพ่อสมเด็จฯ  เมตตาประทานให้ในวันนั้นสุดยอดแห่งโอวาท  ทั้งความปรารถนาดีทั้งความห่วงใย  ทั้งกำลังใจ  และข้อแนะนำฝากฝัง  สมบูรณ์อย่างยิ่ง  ในเนื้อหานั้นๆ  ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ถอดความลงในหนังสือในคราวต่อไป  ที่จะกล่าวในบัดนี้  ก็คือวัดไทยลุมพินีจะจัดสร้างตำหนักสมเด็จพระสังฆราชไว้ให้รูปแบบวัดสมบูรณ์ตามผังที่สำนักงานพระพุทธศาสนาวางแปลนไว้  โดยปรารภความเป็นสิริมงคลในนามของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์  หลวงพ่อสมเด็จของพวกเราทุกท่าน  ขยับจับงานนี้มาสองสามปีแล้วยังมีลีลาทีท่าไม่ค่อยลงเนื้อลงตัว  เพราะเหตุการณ์บ้านเมืองของเนปาล  อะไรก็ไม่รู้ลมเพลมพัด  ปัดไปปัดมา  ทำให้การนัดหมายกับการที่จะลงไม้ลงมือพลอยอ่อนระโหยโรยแรงไปด้วย  มาคราวนี้มีวาระที่จะต้องจริงจังจัดการให้ลงตัวเสียที  เพราะองค์ประกอบพร้อมแล้ว  หนึ่ง โอกาสอันเป็นมงคลของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ  สอง ผู้เป็นทานบดี ...

สุข ๓ แบบ แอบอยู่สองข้างทาง

สุข ๓ แบบ แอบอยู่สองข้างทาง       มองสองข้างทางก็ไม่เห็นมีอะไรมากมาย  นอกจากบ้านทรงแขกๆ ไปไหน  ทางใด  ในเส้นทางแสวงบุญ  ต้นทุนชีวิตของชาวบ้านชาวเมืองก็ไม่ต่างกันสุดขั้ว  คนเหล่านี้จึงอยู่ร่วมกันได้อย่างสบาย  เพราะมีต้นทุนในความเหมือนที่คล้ายคลึงกัน  สุขก็สุขไม่ห่าง  ทุกข์ก็ทุกข์ไม่ไกล  ความสมดุลที่คอยไกล่เกลี่ยให้ชุมชนเล็กๆ กลายเป็นชุมชนเข้มแข็งได้อย่างชัดเจน ความสุขความทุกข์ที่เราพอมองเห็นได้  ไม่ต้องมีกล้องส่องขยายก็แลเห็น  ในสิ่งที่เขามีเขาเป็น  สิ่งที่เขาวิวัฒน์พัฒนาตามรูปแบบเขาเอง  ความสุขที่ไม่ซุ่มซ่าม  รุ่มร่าม  รุงรัง  กระทั่งคลั่งในความสุขแบบฉาบฉวย  สิ่งที่จะช่วยให้เขามีสุขจีรัง ...

LATEST NEWS

MUST READ