หน้าแรก กิจกรรม กิจกรรมพระธรรมทูต

กิจกรรมพระธรรมทูต

คณะสามเณรในโครงการปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิ สวดมนต์เจริญสมาธิ ณ รามคามสถูป

นำคณะสามเณรในโครงการปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิ จำนวน ๙๔ รูป เดินทางไปศึกษาเชิงปฏิบัติ สวดมนต์เจริญสมาธิและทำการประทักษิณสามรอบ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ณ รามคามสถูป นครเทวทหะ ในสมัยพุทธกาล ประวัติโดยย่อ เชื่อกันว่าเป็นสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุทั้งแปดเมืองมหานครใหญ่ ที่โทนพรามณ์ได้แบ่งหลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า เมืองเทวทหะนครเป็นหนึ่งในแปดเมืองนั้น หลังจากนั้นมาถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชผู้เป็นใหญ่ในชมพูทวีป ศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงจาริกแสวงบุญในสถานที่สำคัญของพระพุทธเจ้า เช่น สถานที่ประสูติ เป็นต้นรวมทั้งรามคามสถูปแห่งนี้ด้วย ในความศรัทธาพระองค์จึงทรงขุดข้นพระบรมสารีริกธาตุทั้งมหานครใหญ่ทั้งแปดแห่งเพื่อสร้างมหาพุทธเจดีย์ ๘๔,๐๐๐ แห่งทั่วชมพูทวีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แต่พระองค์ขุดได้เพียง ๗ แห่งเท่านั่น เหลือเพียงรามคามสถูปที่ไม่ได้ขุดค้นเพราะ ในครั้งที่เสด็จมามีเหล่าพญานาคอ้อนวอนขอไม่ให้ขุดเพราะเป็นที่เคารพสักการะแก่พวกนาคราชทั้งหลาย พระเจ้าอโศกมหาราชจึงไม่ได้ขุดค้น จึงคงสภาพเดิมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน ๑๘ ตุลาคม...

คณะสามเณร บรรพชาในโครงการปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิ เจริญสติภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

คณะสามเณร บรรพชาในโครงการปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิ จำนวน ๙๔ รูป ร่วมทำวัตรสวดมนต์เย็น นั่งสมาธิ เจริญสติภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ศาลาสวดมนต์วัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศฯ

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี คณะสงฆ์นานาชาติ ผู้แสวงบุญชาวไทย และชาวเนปาล ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศฯ ณ ศาลาการเปรียญวัดไทยลุมพินี ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล วันศุกร์ ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

พระจักรพันธ์ ยุวรี บรรพชาอุปสมบท ณ วัดไทยลุมพินี

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. ที่ผ่านมา พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ป.ธ.๙) ประธานสงฆ์วัด วัดไทยลุมพินี เป็นประธานขลิบผมนาค แก่นาคจักรพันธ์ ยุวรี ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ นาคสมชาย แซ่เฮ้อ และนาคดุลย์เดช สุขสม ผู้มีกุศลศรัทธาเข้ามาบรรพชาอุปสมบท ณ วัดไทยลุมพินี ขออนุโทนาโดยทั่วกัน... สำนักงานข่าววัดไทยลุมพินี : รายงาน                                                              

ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นประดิษฐานรูปเหมือนพระเหี่ยนจัง ณ วัดจีนซงฮั้ว ลุมพินี

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น . พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ป.ธ.๙) ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี พร้อมคณะสงฆ์ ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นประดิษฐานรูปเหมือนพระเหี่ยนจัง ณ วัดจีนซงฮั้ว ลุมพินี ประวัติโดยย่อ เหี้ยนจัง หรือสำเนียงกลางว่า เสวียนจั้ง หรือที่รู้จักในนิยายไซอิ๋วว่า ถังซัมจั๋ง เป็นพระภิกษุที่บำเพ็ญศีล สมาธิ ปัญญา มาแต่เยาว์ แต่ยังมีสิ่งที่ค้างอยู่ในใจ คือการเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎก ณ ชมพูทวีป พระถังซัมจั๋ง ได้ศึกษาพระธรรมในอินเดีย ที่มหาวิทยาลัยนาลันทา นานถึง ๑๗...

ว่าที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๒ ตอนศึกษาเนปาล

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่มายาเทวีวิหาร อุทยานสวนลุมพินีวัน พุทธอุทยานประวัติศาสตร์ของโลก พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (วีระยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศ อินเดีย-เนปาล มอบหมายให้ พระกิตติโสภณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดนาคปรก เจ้าคณะแขวงปากคลองภาษีเจริญ ที่ปรึกษาหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นพระธรรมวิทยานำบรรยาย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๑๒๐ รูป/คน กราบสักการะ ทำวัตรสวดมนต์เช้า เจริญพระพุทธมนต์บทพระธัมมจักกัปปวัตนสูตร เจริญจิตภาวนา เวียนประทักษิณภายในมายาเทวีวิหาร...

พระศรีโพธิวิเทศเป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ในแดนพุทธภูมิ

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ วัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย พระศรีโพธิวิเทศ (พระมหาสุพจน์ ป.ธ.๙ ) ปฏิบัติหน้าที่แทน พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (วีระยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรม ทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานจุดธูปเทียน นำบูชาพระรัตนตรัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ในแดนพุทธภูมิ และนมัสการสังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล พระศรีโพธิวิเทศ (พระมหาสุพจน์ ป.ธ.๙ ) ได้กล่าวให้โอวาทแก่ว่าที่พระธรรมทูตสายต่างประเทส รุ่นที่...

พระศรีโพธิวิเทศ นำคณะว่าที่พระธรรมทูตรุ่น 22 ทำวัตรเช้า ณ วัดไทยพุทธคยา

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๐๐ น . พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์) ป.ธ.๙ ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี ๙๗๙ เนปาล ปฏิบัติหน้าที่แทน พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานจุดธูปเทียนกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย นำพระสงฆ์ ทำวัตรสวดมนต์เช้า โดยมีโดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ว่าที่พระธรรมทูตในโครงการอมรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร. ภายในพระอุโบสถ วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย ในโอกาสที่เดินทางมาฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ...

สภากาชาดเนปาล ร่วมกับสมาคมโรงแรมเมืองลุมพินี คณะสงฆ์นานาชาติ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

สภากาชาดเนปาล ร่วมกับสมาคมโรงแรมเมืองลุมพินี คณะสงฆ์นานาชาติ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลของรัฐที่ขาดแคลน ณ อาคารพลังศรัทธาไทย อาคารที่สร้างขึ้นด้วยศรัทธาของชาวไทย

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ประกอบพิธีสรงน้ำพระโพธิสัตว์สิทธัตถราชกุมาร

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ประกอบพิธีสรงน้ำพระโพธิสัตว์สิทธัตถราชกุมาร (พระพุทธเจ้าปางประสูติ) ณ แดนประสูติพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในเทศกาล "สงกรานต์" เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของไทยที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านานสู่นานาชาติ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานสงฆ์ พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ) ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี พร้อมคณะสงฆ์,สามเณร,แม่ชีและอาสาสมัครนานาชาติและคนงานท้องถิ่นของวัด ร่วมพิธีสรงน้ำ ณ ด้านหน้าพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี เนปาล ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙        
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ